Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.

Ogłoszenie nr 543864-N-2017 z dnia 2017-07-03 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu:
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 27610400000, ul. Minorytów  3 , 45-017   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 539 216, , e-mail e.przybylska@cmjw.pl, , faks 774 539 216.
Adres strony internetowej (URL): http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II.
Numer referencyjny: 26.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są:

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap I 2. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie prac wewnętrznych na poziomie parteru, I piętra i poddasza obiektu, w tym m.in.: 1) montaż podnośnika hydraulicznego dla niepełnosprawnych,
2) wymianę instalacji elektrycznej z montażem nowych opraw świetlnych i montażem lamp z odzysku,
3) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego z montażem opraw świetlnych,
4) wykonanie okablowania strukturalnego LAN,
5) montaż elementów monitoringu wizyjnego,
6) prace z zakresu systemu sygnalizacji włamania i napadu,
7) prace z zakresu systemu sygnalizacji pożaru,
8) wykonanie wzmocnienia stropu w pom. nr 2,07 pod montaż podłogi systemowej i regałów jezdnych,
9) wymianę części stolarki okiennej na okna w odpowiedniej klasie odporności ogniowej,
10) wymianę stolarki drzwiowej,
11) montaż okładziny kamiennej schodów wraz z montażem balustrad schodowych,
12) roboty wykończeniowe wewnętrzne,
13) przeniesienie centrali telefonicznej do nowej lokalizacji z dostawą nowych cyfrowych aparatów telefonicznych.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro Projektów ARCHITOP A. Zatwarnicki, w tym:
1) dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ,
3) przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ (jako element tylko pomocniczy, uszczegóławiający niektóre rozwiązania).

Ponadto Zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia, w zakresie n.wym. elementów:
1) w części budowlanej: a) pom. 2.07 montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozaczepem i klawiaturą (kontrola dostępu). b) pom. 2.10 montaż drzwi z elektrozaczepem i klawiaturą (kontrola dostępu). c) pomieszczenia: 2.01 i 2.03 montaż drzwi D4 akustyczne 42 dB z ościeżnicą i okuciami, zamek z wkładką. d) montaż drzwi do pomieszczenia 1.06. e) montaż oznaczeń na drzwi do WC ze stali szlachetnej (przyklejane) odpowiednio: dla niepełnosprawnych, damskie, męskie - piwnica 3 szt.; parter 1 szt.; poddasze 1 szt. f) montaż wyposażenia toalet – 3 komplety g) korekta wentylacji grawitacyjnej do zgodności z projektem - podłączenia do właściwych przewodów, uzupełnienie kanałów komina -wyprowadzenie przewodów nad dach, wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych (parter, piętro, poddasze ). h) podłoga szklana w pomieszczeniu 1.14 - oklejenie przeszkleń od dołu folią matową.
2) w części instalacyjnej: a) wymiana wentylatora i podgrzewacza wody w pomieszczeniu 1.06.
3) w części elektrycznej: a) wykonać gniazda instalacyjne 2x RJ45 kat 6 p.t rozmieszczenie w/g rysunków dodatkowych 2a; 3a; 4a; wraz z niezbędnym okablowaniem i robotami towarzyszącymi, b) dostawa: telefony bezprzewodowe - 14 szt., oraz zarobione kable internetowe od gniazdek do urządzeń (routery, telefony, komputery) – 30 szt. o dł. 2 m. i 30 szt. o dł. 3 m. c) Zamontować: routery Wi-Fi w sali 2.14 lokalizacja w/g rys. 3a, elementy systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna wraz z okablowaniem i podłączeniem do istniejącego systemu - rozmieszczenie w/g rys. 3 a. d) Zamawiający informuje, że wszystkie nowo montowane lampy oświetleniowe i ewakuacyjne mają być z wymiennymi źródłami energooszczędnymi, zamontowane wg rysunków oznaczonych jako 2b, 3b, 4b. Ilości i typy lamp zostały podane w przedmiarze. W związku z tym, nie należy brać pod uwagę ilości i typów lamp wg rysunków z projektu elektrycznego dot. parteru, piętra i poddasza. Montaż nowych lamp nie obejmuje lamp oznaczonych na rys. symbolem F w pom. nr 2.01, 2.02, 2.03, 2.06, 3.02 (lampy z odzysku). Zamawiający informuje, że przedmiotowe roboty stanowią drugi etap zadania rozpoczętego w 2016 roku

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV: 45430000-0, 45431000-7, 45421000-4, 45311200-2, 45311100-1, 45442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w zamówieniu podstawowym tj. polegających na wykonaniu wymiany stolarki drzwiowej (2 szt. drzwi zewnętrznych w klasie 3 odporności na włamanie) oraz montażu lamp oznaczonych na rys. symbolem F w pom. nr 2.01, 2.02, 2.03, 2.06, 3.02 W przypadku gdy Zamawiający w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia zaoszczędzi środki finansowe w wielkości pozwalającej na dalszą realizację przedmiotu zamówienia lub pozyska dodatkowe środki na ten cel, zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Roboty budowlane będą polegały na wykonaniu tych samych czynności dotyczących wymiany i montażu stolarki drzwiowej, oraz montażu lamp, co w przedmiotowym postępowaniu

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były minimum cztery osoby realizujące zamówienie na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), w tym: 4 pracowników budowlanych,
2) w przypadku zatrudniania przy realizacji zamówienia nowej osoby w trybie, o którym mowa w pkt. 1), zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby, w trybie, o którym mowa w pkt. 1),
3) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w pkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 1). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (imiona i nazwiska tych osób), rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób o których mowa w pkt. 1). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w pkt. 1) zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 1).


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, z należytą starannością: - co najmniej jedno zamówienie obejmujące robotę budowlaną, na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (wykazana robota budowlana winna obejmować remont lub przebudowę obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków) lub co najmniej dwa zamówienia obejmujące roboty budowlane, na łączną kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (wykazane roboty budowlane winny obejmować remont lub przebudowę obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków) (oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia w niżej opisanej specjalności oraz mającej prawo do wykonywania tej funkcji (oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ). - Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn, zm.,).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w Punkcie VI SIWZ wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) wykaz wykonanych głównych robót budowlanych –– wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym: - co najmniej jedno zamówienie obejmujące robotę budowlaną, na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (wykazana robota budowlana winna obejmować remont lub przebudowę obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków) lub co najmniej dwa zamówienia obejmujące roboty budowlane, na łączną kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (wykazane roboty budowlane winny obejmować remont lub przebudowę obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków). Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i pełnić będą funkcję kierownika budowy i kierownika robót posiadającego uprawnienia w niżej opisanej specjalności oraz mającego prawo do wykonywania tej funkcji. - Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn, zm.,). c) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: numer rachunku bankowego: 79 1020 3668 0000 5202 0440 5742 z dopiskiem: „Wadium: Przebudowa CMJW– etap II” lub zgodnie z art. 45 ustawy PZP w następujących formach: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm). 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem terminu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą, w jednej kopercie, bądź w odrębnej kopercie z napisem „Wadium do oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap II” 4. Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 5. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte materiały

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
a) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - z powodu wystąpienia kolizji w trakcie robót z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi lub innymi obiektami o okres niezbędny na usunięcie kolizji, - wystąpienia robót nieprzewidzianych dokumentacją projektowo-kosztorysową, których wykonanie jest ściśle związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i udokumentowane protokołem konieczności podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. - wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy.
b) Wykonania robót zamiennych w związku z przyjęciem odmiennych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w związku ze zmianami przepisów prawa. Wykonanie robót zamiennych nie skutkuje zwiększeniem wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy.
c) wystąpią inne, niż przewidziane powyżej, zmiany dotyczące zawartej umowy, które są korzystne dla Zamawiającego i które nie naruszają art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:
a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres 14 dni,
b) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub opóźnia się z zakończeniem robót na okres 14 dni.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

DOCXOgłoszenie.docx (27,38KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (270,69KB)
PDFOgłoszenie nr 500002044 o zmianie ogłoszenia.pdf (269,26KB)
PDFSIWZ_przebudowa_etap II 2017.pdf (2,09MB)
DOCXZał do SIWZ_Wykaz osób.docx (18,16KB)
DOCXZał do SIWZ_Wykaz robót budowlanych.docx (20,28KB)
DOCXZał do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (15,25KB)
DOCXZał nr 1 do SIWZ_formularz_ofertowy.docx (48,53KB)
PDFZał nr 2 Inf bioz CMJW.pdf (113,57KB)
PDFZał nr 2 K1 - Schemat konstrukcji piwnic.pdf (340,32KB)
PDFZał nr 2 K10 - Belki główne pod regały na I piętrze.pdf (94,24KB)
PDFZał nr 2 K2 - Schemat konstrukcji parteru.pdf (356,59KB)
PDFZał nr 2 K3 - Schemat konstrukcji I piętra.pdf (338,60KB)
PDFZał nr 2 K4 - Płyta podszybia PP.pdf (59,23KB)
PDFZał nr 2 K5 - Ściana szybu windy SW.pdf (53,76KB)
PDFZał nr 2 K6 - Płyta PL2.pdf (55,73KB)
PDFZał nr 2 LAMPY LEGENDA.pdf (64,41KB)
PDFZał nr 2 Opis Muzeum Jeńców.pdf (115,29KB)
PDFZał nr 2 Opis PW.pdf (83,59KB)
PDFZał nr 2 Opis wyk instalacje wewn. Muzeum.pdf (98,21KB)
PDFZał nr 2 Przekrój.pdf (519,67KB)
JPEGZał nr 2 Rys 2a PARTER.jpeg (179,90KB)
PDFZał nr 2 Rys 2b PARTER.PDF (405,29KB)
JPEGZał nr 2 Rys 3a PIĘTRO.jpeg (156,25KB)
JPEGZał nr 2 Rys 4a PODDASZE.jpeg (138,24KB)
PDFZał nr 2 Rys 4b PODDASZE.PDF (659,35KB)
PDFZał nr 2 Rys. 3b PIĘTRO.PDF (390,69KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 1.pdf (416,66KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 10.pdf (83,40KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 11.pdf (87,10KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 12.pdf (76,64KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 13.pdf (81,05KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 14.pdf (85,34KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 15.pdf (29,27KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 16.pdf (153,03KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 17.pdf (238,07KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 18.pdf (92,05KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 19.pdf (59,93KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 2.pdf (665,94KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 20.pdf (181,17KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 21.pdf (98,63KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 22.pdf (81,99KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 3.pdf (384,90KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 4.pdf (295,26KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 5.pdf (216,27KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 6.pdf (78,86KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 7.pdf (88,40KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 8.pdf (59,12KB)
PDFZał nr 2 Rys. nr 9.pdf (69,99KB)
PDFZał nr 2 Rys.1 Zagospodarowanie 28.10.2015.pdf (746,45KB)
PDFZał nr 2 Rys.2 Rzut piwnic - Instalacje sanitarne.pdf (1,46MB)
PDFZał nr 2 Rys.3 Rzut parteru - Instalacje sanitarne.pdf (1,42MB)
PDFZał nr 2 Rys.4 Rzut piętra - Instalacje sanitarne.pdf (1,15MB)
PDFZał nr 2 Rys.5 Rzut poddasza - Instalacje sanitarne.pdf (1,24MB)
PDFZał nr 2 Rys.6 Rzut dachu - Instalacje sanitarne.pdf (1,23MB)
PDFZał nr 2 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1.pdf.pdf (88,54KB)
PDFZał nr 2 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 2.pdf (102,58KB)
PDFZał nr 2 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf (88,00KB)
PDFZał nr 2_00 Metryka architektura muzeum.pdf (76,33KB)
PDFZał nr 2_00 Metryka projektu muzeum.pdf (82,28KB)
PDFZał nr 2_00 Opis CMJW 2015 09 30.pdf (219,03KB)
PDFZał nr 2_00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (634,49KB)
PDFZał nr 2_02 RZUT PIWNIC.pdf (521,72KB)
PDFZał nr 2_03 RZUT PARTERU.pdf (752,94KB)
PDFZał nr 2_04 RZUT PIĘTRA.pdf (400,15KB)
PDFZał nr 2_05 RZUT PODDASZA.pdf (454,04KB)
PDFZał nr 2_06 RZUT DACHU.pdf (609,09KB)
PDFZał nr 2_08 PRZEKRÓJ BB.pdf (220,35KB)
PDFZał nr 2_09 PRZEKRÓJ CC.pdf (166,93KB)
PDFZał nr 2_10 ELEWACJA WSCHODNIA.pdf (267,40KB)
PDFZał nr 2_11 ELEWACJA ZACHODNIA.pdf (284,83KB)
PDFZał nr 2_12 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf (165,87KB)
PDFZał nr 2_13 ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf (145,82KB)
PDFZał nr 2_15 ŁAWKA.pdf (214,54KB)
PDFZał nr 2_17 RZUT PIWNIC- SCHEM POSADZKA.pdf (450,76KB)
PDFZał nr 2_18 RZUT PARTERU - SCHEM POSADZKA.pdf (454,62KB)
PDFZał nr 2_19 RZUT PIĘTRA - SCHEM POSADZKA.pdf (329,73KB)
PDFZał nr 2_20 RZUT PODDASZA - SCHEM POSADZKA.pdf (398,57KB)
PDFZał nr 2_21 RZUT PIWNIC KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (452,93KB)
PDFZał nr 2_22 RZUT PARTERU KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (440,13KB)
PDFZał nr 2_23 RZUT PIĘTRA KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (306,05KB)
PDFZał nr 2_24 RZUT PODDASZA KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (400,00KB)
PDFZał nr 3 do SIWZ_STWiOR budowlana.pdf.pdf (372,54KB)
PDFZał nr 3 do SIWZ_STWiORB_instalacyjna.pdf (253,51KB)
PDFZał nr 3 STWiORB_elektryczna.pdf (72,31KB)
PDFZał nr 4 do SIWZ_Przedmiar_budowlany II etap.pdf (126,38KB)
PDFZał nr 4 do SIWZ_Przedmiar_elektryczny II etap.pdf (734,76KB)
PDFZał nr 4 do SIWZ przedmiar instalacyjny II etap.pdf (55,66KB)
DOCXZał nr 5 do SIWZ_proj_umowy 2017.docx (46,76KB)
DOCXZał nr 6 do SIWZ_oświadczenie.docx (23,10KB)
DOCXZał nr 7 do SIWZ_grupa_kapit.docx (16,65KB)