Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III

Ogłoszenie nr 552147-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych : Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Realizacja projektu: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia” w ramach RPO WO na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych , krajowy numer identyfikacyjny 27610400000, ul. Minorytów  3 , 45-017   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 539 216, , e-mail e.przybylska@cmjw.pl, , faks 774 539 216.
Adres strony internetowej (URL): http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://cmjw.biuletyn.info.pl/9/38/pobierz-programy.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://cmjw.biuletyn.info.pl/43/116/przetarg-nieograniczony.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III
Numer referencyjny: 26.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 1) prace remontowe na budynku, 2) termomodernizację ściany zewnętrznej budynku C, 3) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku, w tym usuwanie barier architektonicznych, 4) zakup i montaż klimatyzatorów. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe roboty stanowią trzeci i ostatni etap zadania rozpoczętego w 2016 roku i kontynuowanego w 2017 r. i dotyczą m.in. docieplenia ścian budynku C, naprawy i malowania całej elewacji, montażu systemu klimatyzacji z jedną jednostką centralną i jednostkami wewnętrznymi, zabudowy nowego wejścia głównego do obiektu (montaż daszku i pylonów kamiennych), zmiany wyglądu elewacji na ścianie z drzwiami garażowymi, rozbiórka ogrodzenia, zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do obiektu w tym wymiana nawierzchni, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, uporządkowanie i uzupełnienie zieleni, montaż ławki itp. 4. Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego zamówienia należy: 1) wykonać montaż i podłączenie wentylatora w pomieszczeniu 1.04 (wentylator wolnoobrotowy), 2) zamontować klimatyzatory, łącznie z podłączeniami do istniejących okablowań wykonanych w poprzednich etapach, 3) wykonać wszystkie wymagane próby i badania instalacji, w tym pomiary elektryczne podłączanych jednostek, 4) nowo montowana zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna powinna posiadać zabezpieczenia przed możliwością przypadkowego otwarcia lub ingerencji w urządzenie przez osoby postronne, 5) przez dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji należy rozumieć wykonanie wszystkich robót podstawowych i pomocniczych niezbędnych do ich prawidłowego działania i estetycznego wyglądu po zakończeniu prac. 6) uzyskać akceptację Zamawiającego i projektanta dla: wybranej roślinności przeznaczonej do nasadzeń, rozwiązania wykonania odwodnienia dachu budynku B, materiałów na wykonanie placu przed budynkiem, oświetlenia zewnętrznego, elementów maskujących instalację klimatyzacji oraz wszelkich zmian i/lub zamian rozwiązań z projektu budowlanego. 5. Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia oraz określił wymagania w tym zakresie w projekcie architektoniczno-budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy i dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45410000-4

45450000-6

45112700-2

45112710-5

45310000-3

45331220-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 317073,17
Waluta:

Pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Wykonawca, przyjmując do realizacji zamówienie lub jego podwykonawca zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz. U z 2018 r., poz. 108), minimum 4 osoby wykonujące prace budowlane, 2) w przypadku zatrudniania przy realizacji zamówienia nowej osoby w trybie, o którym mowa w pkt. 1), zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby, w trybie, o którym mowa w pkt. 1), 3) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w pkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 1). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (imiona i nazwiska tych osób), rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób o których mowa w pkt. 1). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 1) zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 1).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy”
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, z należytą starannością: a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące robotę budowlaną, na kwotę co najmniej 390 000,00 zł brutto (wykazana robota budowlana winna obejmować swym zakresem montaż systemu klimatyzacji z jedną jednostką centralną i jednostkami wewnętrznymi, remont elewacji i wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni kamiennej placu lub chodnika) lub co najmniej dwa zamówienia obejmujące robotę budowlaną, na łączną kwotę co najmniej 390 000,00 zł brutto (wykazane roboty budowlane winny obejmować swym zakresem montaż systemu klimatyzacji z jedną jednostką centralną i jednostkami wewnętrznymi, remont elewacji i wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni kamiennej placu lub chodnika). b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia w niżej opisanej specjalności oraz mającej prawo do wykonywania tej funkcji (oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ). - Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z póź. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 PZP oraz art. 24 ust. 5 PZP: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w Punkcie VI SIWZ wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych głównych robót budowlanych –– wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym: - co najmniej jedno zamówienie obejmujące robotę budowlaną, na kwotę co najmniej 390 000,00 zł brutto (wykazana robota budowlana winna obejmować swym zakresem montaż systemu klimatyzacji z jedną jednostką centralną i jednostkami wewnętrznymi, remont elewacji i wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni kamiennej placu lub chodnika) lub - co najmniej dwa zamówienia obejmujące robotę budowlaną, na łączną kwotę co najmniej 390 000,00 zł brutto (wykazane roboty budowlane winny obejmować swym zakresem montaż systemu klimatyzacji z jedną jednostką centralną i jednostkami wewnętrznymi, remont elewacji i wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni kamiennej placu lub chodnika). Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i pełnić będą funkcję kierownika budowy i kierownika robót posiadającego uprawnienia w niżej opisanej specjalności oraz mającego prawo do wykonywania tej funkcji. - Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: numer rachunku bankowego: 96 1020 3668 0000 5702 0416 2400 z dopiskiem: „Wadium: Przebudowa CMJW– etap III” lub zgodnie z art. 45 ustawy PZP w następujących formach: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm). 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem terminu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą, w jednej kopercie, bądź w odrębnej kopercie z napisem „Wadium do oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 3 – etap III” 4. Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 5. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte materiały

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: a) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - z powodu wystąpienia kolizji w trakcie robót z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi lub innymi obiektami o okres niezbędny na usunięcie kolizji, - wystąpienia robót nieprzewidzianych dokumentacją projektowo-kosztorysową, których wykonanie jest ściśle związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i udokumentowane protokołem konieczności podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. - wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, - wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli są one uzasadnione zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub wynikają ze zmiany przepisów prawa, aktualizacji rozwiązań w związku z postępem technologicznym, zmianę producenta. Wykonanie robót zamiennych nie skutkuje zwiększeniem wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. b) wystąpią inne, niż przewidziane powyżej, zmiany dotyczące zawartej umowy, które są korzystne dla Zamawiającego i które nie naruszają art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli: a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres 14 dni, b) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy lub opóźnia się z zakończeniem robót na okres 14 dni.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 552147-N-2018.pdf (482,39KB)
PDFSIWZ_przebudowa muzeum_etap III.pdf (2,26MB)
PDFSpecyfikacja.pdf (72,31KB)
DOCXZał do SIWZ_Wykaz robót budowlanych_etap III.docx (60,24KB)
DOCXZał nr 1 do SIWZ_formularz_ofertowy_III etap.docx (91,74KB)
PDFZał nr 2 00 metryka projektu muzeum.pdf (76,33KB)
PDFZał nr 2 00 metryka architektura DETALE muzeum.pdf (80,39KB)
PDFZał nr 2 00 metryka architektura muzeum.pdf (82,28KB)
PDFZał nr 2 00 opis CMJW 2015 09 30.pdf (219,03KB)
PDFZał nr 2 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RZUT POSADZKI.pdf (381,23KB)
PDFZał nr 2 03 RZUT PARTERU.pdf (752,94KB)
PDFZał nr 2 04 RZUT PIĘTRA.pdf (400,15KB)
PDFZał nr 2 05 RZUT PODDASZA.pdf (454,04KB)
PDFZał nr 2 06 RZUT DACHU.pdf (609,09KB)
PDFZał nr 2 07 PRZEKRÓJ AA.pdf (519,67KB)
PDFZał nr 2 08 PRZEKRÓJ BB.pdf (220,35KB)
PDFZał nr 2 09 PRZEKRÓJ CC.pdf (166,93KB)
PDFZał nr 2 10 ELEWACJA WSCHODNIA.pdf (267,40KB)
PDFZał nr 2 11 ELEWACJA ZACHODNIA.pdf (284,83KB)
PDFZał nr 2 12 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf (165,87KB)
PDFZał nr 2 13 ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf (145,82KB)
PDFZał nr 2 14 SCHEMAT MONTAŻU PŁYT ELEWACYJNYCH.pdf (175,32KB)
PDFZał nr 2 15 ŁAWKA.pdf (214,54KB)
PDFZał nr 2 16 OBUDOWA AGREGATU SPRĘŻAJĄCO-SKRAPLAJĄCEGO.pdf (289,40KB)
PDFZał nr 2 do SIWZ PROWADNICA I OBUDOWA PRZEWODÓW.pdf (152,61KB)
PDFZał nr 2 do SIWZ stojak na rowery.pdf (330,79KB)
PDFZał nr 2 do SIWZ zagosp. rys zamienny.pdf (564,37KB)
PDFZał nr 2 do SIWZ_Projekt zamienny klimatyzacji _etap III.pdf (6,60MB)
PDFZał nr 2 Inf bioz CMJW.pdf (113,57KB)
PDFZał nr 2 K1 - Schemat konstrukcji piwnic.pdf (340,32KB)
PDFZał nr 2 K10 - Belki główne pod regały na I piętrze.pdf (94,24KB)
PDFZał nr 2 K11 - Belki podłogi techicznej pod regały na I piętrze.pdf (59,59KB)
PDFZał nr 2 K11 - Belki podłogi technicznej pod regały na I piętrze.pdf (59,63KB)
PDFZał nr 2 K12 - Schodki podłogi technicznej pod regały na I piętrze.pdf (89,31KB)
PDFZał nr 2 K13 - Podkonstrukcja pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji.pdf (44,67KB)
PDFZał nr 2 K14 - F1 - fundament pod pylon.pdf (33,97KB)
PDFZał nr 2 K15 - Belki pylonów.pdf (34,15KB)
PDFZał nr 2 K2 - Schemat konstrukcji parteru.pdf (356,59KB)
PDFZał nr 2 K3 - Schemat konstrukcji I piętra.pdf (338,60KB)
PDFZał nr 2 K4 - Płyta podszybia PP.pdf (59,23KB)
PDFZał nr 2 K5 - Ściana szybu windy SW.pdf (53,76KB)
PDFZał nr 2 K6 - Płyta PL2.pdf (55,73KB)
PDFZał nr 2 K7 - Schody Sch1.pdf (40,99KB)
PDFZał nr 2 K8 - Schody Sch2, belka Bz1.pdf (65,36KB)
PDFZał nr 2 K9 - Schody Sch3, płyta PL1.pdf (40,88KB)
PDFZał nr 2 opis muzeum jeńców.pdf (115,29KB)
PDFZał nr 2 Opis PW.pdf (83,59KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.1.pdf (416,66KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.10.pdf (83,40KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.11.pdf (87,10KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.12.pdf (76,64KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.13.pdf (81,05KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.14.pdf (85,34KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.15.pdf (29,27KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.16.pdf (153,03KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.17.pdf (238,07KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.18.pdf (92,05KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.19.pdf (59,93KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.2.pdf (665,94KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.20.pdf (181,17KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.21.pdf (98,63KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.22.pdf (81,99KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.3.pdf (384,90KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.4.pdf (295,26KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.5.pdf (216,27KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.6.pdf (78,86KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.7.pdf (88,40KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.8.pdf (59,12KB)
PDFZał nr 2 rys.nr.9.pdf (69,99KB)
DOCZał nr 3 do SIWZ STWiORB_branża sanitarna III etap.doc (212,50KB)
PDFZał nr 3 do SIWZ_STWiOR branża_budowlana.pdf (372,54KB)
PDFZał nr 4 do SIWZ_Przedmiar budowlany etap III 26.04.pdf (150,50KB)
PDFZał nr 4 do SIWZ_przedmiar klimatyzacja etap III.pdf (61,17KB)
DOCXZał nr 5 do SIWZ_proj_umowy 2018.docx (88,86KB)
DOCXZał nr 6 do SIWZ_oświadczenie_III etap.docx (63,97KB)
DOCXZał nr 7 do SIWZ_grupa_kapitałowa_etap III.docx (58,06KB)