Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 16.05.2018 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • księgowy - 1 miejsce,
 • w pełnym wymiarze pracy,
 • miejsce pracy – Opole.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne: profil: rachunkowość i finanse,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości,
 • znajomość przepisów: podatkowych, płacowych i ustawy o rachunkowości, mile widziana znajomość specyfiki finansowo-księgowej instytucji kultury.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach: w instytucjach kultury, a w szczególności w muzeach,
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych, pożądana znajomość obsługi programu,
 • Prestiż, programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excell,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kopiarki, drukarki oraz skanera itp.,
 • umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

 • ujmowanie w ewidencji księgowej dokumentów na podstawie Zakładowego Planu Kont, m. in. faktur, rachunków, deklaracji PFRON, wynagrodzeń, wyciągów bankowych, delegacji, zaliczek, raportów kasowych, not księgowych, różnego rodzaju zestawień itp.,
 • prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS,
 • uzgadnianie kont księgi głównej i pomocniczej z częstotliwością miesięczną,
 • kontrola ewidencji, obrotów i sald przychodów i kosztów,
 • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
 • kontrola płatności należności i zobowiązań, w tym naliczanie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności.

Zadania okresowe

 • Rozliczanie inwentaryzacji, obejmuje czynności dotyczące zgromadzenia dokumentów (arkuszy spisowych, protokołów z uzgodnień i porównań danych, protokołów komisji inwentaryzacyjnej dotyczących ustalenia różnic) i ich weryfikację, przyjęcie wyjaśnień osób odpowiedzialnych, wycenę składników majątku objętych spisem z natury oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wraz z ich ewidencją w księgach rachunkowych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • referencje,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu).

Warunki płacowe:

 • Płaca zasadnicza – 2100 zł brutto,
 • Dodatek martyrologiczny 20 % od płacy zasadniczej,
 • Wysługa lat pracy 1 % od płacy zasadniczej, wypłacane od 5 lat,
 • Premia od 1-30 % od płacy zasadniczej.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 15.06.2018 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

 Dodatkowe informacje:

 • dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „KSIĘGOWY W DZIALE FINANSOWYM”
 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,
 • otrzymanych dokumentów nie zwracamy,
 • uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (13,44KB)