Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 15.10.2018 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Specjalista ds. administracyjnych - 1 miejsce,
 • w pełnym wymiarze pracy,
 • miejsce pracy – Opole.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe,
 • 3) znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, Prawa zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o rachunkowości

Wymagania dodatkowe:

 • dobrze widziane doświadczenie w pracy:
 1. przy prowadzeniu ewidencji środków trwałych,
 2. w obszarze realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł,
 3. przy realizacji zamówień publicznych,
 • dobra znajomość obsługi programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • koordynacja zadań związanych z realizacją projektów, w tym:
 1. ­aktualizacja zestawień złożonych wniosków,
 2. ­prowadzenie korespondencji z instytucjami finansującymi projekty oraz organizatorem muzeum,
 • monitoring realizacji projektów pod względem merytorycznym i finansowym,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie złożonych wniosków i uzyskanych dotacji oraz współpraca z poszczególnymi działami muzeum,
 • realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Muzeum,
 • realizacja zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane poniżej kwoty określonej w art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • udział w pracach programowych Muzeum.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • referencje,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu)

Warunki płacowe:

 • Płaca zasadnicza - 2 300 zł brutto
 • Dodatek martyrologiczny - 20 % od płacy zasadniczej
 • Wysługa lat pracy - 1 % od płacy zasadniczej, wypłacana od 5 lat
 • Premia uznaniowa od 1-30 % płacy zasadniczej

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 24.10.2018 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

 Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNYCH”
 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,
 • otrzymanych dokumentów nie zwracamy,
 • uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453-78-72.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (13,44KB)
PDFDane osobowe do ogłoszenia o naborze o wolnym stanowisku.pdf (279,56KB)