Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Starszy Księgowy / Księgowy w Dziale Finansowym w Opolu

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 31.12.2018 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Starszy Księgowy / Księgowy - 1 miejsce,
 • w pełnym wymiarze pracy,
 • miejsce pracy – Opole.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane kierunki: ekonomiczne, specjalność: rachunkowość i finanse / Kadry i płace,
 • znajomość przepisów: podatkowych, płacowych i ustawy o rachunkowości, mile widziana znajomość specyfiki finansowo-księgowej instytucji kultury,
 • znajomość obsługi programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości, płac i podatków, znajomość obsługi programu Płatnik, mile widziana znajomość obsługi programu Prestiż Kadry i Płace.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sporządzanie list płac dla pracowników, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków, dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie list innych wypłat na rzecz pracowników oraz osób fizycznych nie będących pracownikami Muzeum,
 • naliczanie i rozliczanie obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników w ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników, w tym do celów emerytalno-rentowych (Rp-7),
 • prowadzenie gospodarki kasowej,
 • ujmowanie w ewidencji księgowej dokumentów na podstawie Zakładowego Planu Kont, m. in. faktur, rachunków, deklaracji PFRON, wynagrodzeń, wyciągów bankowych, delegacji, zaliczek, raportów kasowych, not księgowych, różnego rodzaju zestawień itp.,
 • uzgadnianie kont księgi głównej i pomocniczej z częstotliwością miesięczną,
 • kontrola ewidencji, obrotów i sald przychodów i kosztów,
 • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
 • kontrola płatności należności i zobowiązań,
 • naliczanie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności,
 • prowadzenie ewidencji pozabilansowej wydatków w ramach realizowanych zadań i projektów,
 • rozliczanie pod względem finansowym projektów m.in. ministerialnych i unijnych wraz z przygotowaniem sprawozdań w tym zakresie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • referencje,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu).

Warunki płacowe:

 • Płaca zasadnicza – 2300 zł brutto,
 • Dodatek martyrologiczny 20 % od płacy zasadniczej,
 • Wysługa lat pracy 1 % od płacy zasadniczej, wypłacane od 5 lat,
 • Premia od 1-30 % od płacy zasadniczej.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 20.01.2019 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

 Dodatkowe informacje:

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,
 • otrzymanych dokumentów nie zwracamy,
 • uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)”.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu,  ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP Muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 453-78-72.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (13,44KB)
PDFDane osobowe do ogłoszenia o naborze o wolnym stanowisku.pdf (279,56KB)