Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Specjalista ds. administracyjnych

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 1.08.2019 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • specjalista ds. administracyjnych - 1 miejsce,
 • w pełnym wymiarze pracy,
 • miejsce pracy – Łambinowice.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy przy sporządzania dokumentów sprzedażowych i magazynowych,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • dobra znajomość obsługi programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel,                         
 • umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa organizacyjna osób zwiedzających, w tym grup zorganizowanych i prowadzenie statystyk w tym zakresie,
 • zarządzanie pokojami gościnnymi,
 • sprzedaż wydawnictw muzeum, w tym prowadzenie magazynu wydawnictw,
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych za wydawnictwa i usługi świadczone przez Muzeum,
 • obsługa  kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz programu handlowo-magazynowego, w zakresie wystawiania dokumentów sprzedażowych i magazynowych,
 • prowadzenie prac administracyjno-biurowych, w tym:
  1. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy i sporządzanie list obecności,
  2. koordynowanie prowadzenia i rozliczania kart drogowych samochodu służbowego oraz ciągnika,
  3. rozliczanie wpływów z obsługi zwiedzających,
  4. ekspedycja korespondencji,
 • współpraca z kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, w zakresie organizacji prac gospodarczych w Łambinowicach,
 • współpraca z działami muzeum w zakresie pracy pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego na rzecz tych działów.
 • realizowanie zamówień na dostawy i usługi, poniżej kwoty określonej w art. 4, pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Warunki płacowe:

 • Płaca zasadnicza – 2 450 zł brutto,
 • Dodatek martyrologiczny 20 % od płacy zasadniczej,
 • Wysługa lat pracy 1 % od płacy zasadniczej, wypłacane od 5 lat,
 • Premia do 30 % płacy zasadniczej.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 12.08.2019 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

 Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Muzeum, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Specjalista ds. administracyjnych”.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP muzeum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

 1. Dane   osobowe   są   przetwarzane   zgodnie   z   przepisami   rozporządzenia   Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych–dalej RODO).
 2. Każdy  kandydat  przystępujący  do  naboru  podaje  swoje  dane  dobrowolnie.   Bez   podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, NIP: 754-24-65-897, REGON: 00027610
 4. Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl;  tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 164.Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pan/Pani  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 5. Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane.
 6. Pana/Pani dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  związanym  z  przebiegiem  procesu zatrudnienia, na wskazane stanowisko na podstawie art. 221Kodeksu pracy, a w przypadku podania szerszego  zakresu  danych  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  a  RODO -na  podstawie  Pana/Pani dobrowolnej zgody
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani narusza przepisy Rozporządzenia
 9. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których muzeum ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,  w  przypadku,  gdy  ponownie  zaistnieje  konieczność  obsadzenia  tego  samego stanowiska).
 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

DOCXKwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.docx (13,93KB)
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.docx (12,37KB)