Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Opole: Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 2 części


Numer ogłoszenia: 236195 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206541 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4539216, faks 077 4539216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 2 części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I: Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum (realizacja w 2 etapach), Część II: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.99.91.00-4, 72.25.20.00-6, 72.31.00.00-1, 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 48.62.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum (realizacja w 2 etapach)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Digital-Center Sp. z o. o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54673,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 28536,00

·         Oferta z najniższą ceną: 28536,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31980,00

·         Waluta: PLN.

 

 

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 08-11-2013