Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Główny Księgowy

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 13.11.2019 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Główny księgowy - 1 miejsce,
 • w pełnym wymiarze pracy,
 • miejsce pracy – Opole.

Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) następujące niezbędne wymagania:

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie być prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełniać jeden z poniższych warunków:
  • ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • być wpisaną do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

U osoby ubiegającej się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku głównego księgowego 3 lata lub 5 lat w pionie księgowości,
 • dobra znajomość zasad księgowości i dyscypliny finansów publicznych,
 • wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,
 • znajomość zasad finansowania zadań instytucji kultury,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
 • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Muzeum,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Muzeum,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, wykonywanie analiz,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku Muzeum,
 • prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, kontrola wydatków związanych z przetargami, remontami,
 • naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazywanie naliczonych odpisów oraz prawidłowe potrącanie i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • dokonywanie kontroli umów cywilnoprawnych i ich realizacja,
 • sporządzanie list płac,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • przygotowywanie i rozliczanie projektów unijnych i innych dotacji,
 • opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację pracy w Muzeum, w tym Zasady (polityka) rachunkowości,
 • naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń terminowych i ich przekazywanie,
 • sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną dokumentacji, sprawozdań GUS i innych,
 • obsługa programów: Office, Płatnik, mile widziana znajomość obsługi programu Prestiż,
 • wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Warunki płacowe:

 • wynagrodzenie zasadnicze 3300 zł brutto,
 • dodatek martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek funkcyjny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego,
 • wysługa lat

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 11.12.2019 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

 Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 11.12.2019 r. godz. 15:30 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ul. Minorytów 3, 45-017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Główny księgowy”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP muzeum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

 • Dane   osobowe   są   przetwarzane   zgodnie   z   przepisami   rozporządzenia   Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych–dalej RODO).
 • Każdy  kandydat  przystępujący  do  naboru  podaje  swoje  dane  dobrowolnie.   Bez   podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, NIP: 754-24-65-897, REGON: 00027610.
 • Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl;  tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 164.Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pan/Pani  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane.
 • Pana/Pani dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  związanym  z  przebiegiem  procesu zatrudnienia, na wskazane stanowisko na podstawie art. 221Kodeksu pracy, a w przypadku podania szerszego  zakresu  danych  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  a  RODO -na  podstawie  Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których muzeum ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,  w  przypadku,  gdy  ponownie  zaistnieje  konieczność  obsadzenia  tego  samego stanowiska).
 • Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (12,98KB)
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.docx (12,36KB)