Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 31.12.2019 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Specjalista ds. komunikacji i wizerunku – 1 miejsce,
 • wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • miejsce pracy – Opole.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka obcego, preferowany j. angielski,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie public relations, preferowane instytucje kultury,
 • dobrze widziane wykształcenie z zakresu public relations, historii, wiedzy o kulturze, muzealnictwa, politologii,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • koordynowanie wszystkich prac związanych z promocją muzeum,
 • utrzymywanie kontaktów z mediami,
 • przygotowywanie materiałów promujących muzeum,
 • współorganizowanie prezentacji wystaw czasowych w siedzibie Muzeum w Opolu,
 • udział w organizacji spotkań z ludźmi kultury i nauki,
 • współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi przy organizowaniu lekcji i prelekcji muzealnych oraz odczytów. Prowadzenie dokumentacji muzeum w tym zakresie,
 • organizowanie i koordynacja pracy wolontariuszy,
 • organizowanie i prowadzenie obsługi zwiedzających siedzibę muzeum w Opolu,
 • udział w organizacji działalności edukacyjnej i wystawienniczej muzeum.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Warunki płacowe:

 • Wynagrodzenie zasadnicze – 2 900 zł brutto,
 • Dodatek funkcyjny w wysokości 15% od wynagrodzenia zasadniczego,
 • Dodatek martyrologiczny w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego,
 • Wysługa lat,
 • Premia uznaniowa zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 13.01.2020 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

 Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Muzeum, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Specjalista ds. komunikacji i wizerunku”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP muzeum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

 1. Dane   osobowe   są   przetwarzane   zgodnie   z   przepisami   rozporządzenia   Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych–dalej RODO).
 2. Każdy  kandydat  przystępujący  do  naboru  podaje  swoje  dane  dobrowolnie.   Bez   podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, NIP: 754-24-65-897, REGON: 00027610.
 4. Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl;  tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 164.Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pan/Pani  skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 5. Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane.
 6. Pana/Pani dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  związanym  z  przebiegiem  procesu zatrudnienia, na wskazane stanowisko na podstawie art. 221Kodeksu pracy, a w przypadku podania szerszego  zakresu  danych  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  a  RODO -na  podstawie  Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których muzeum ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,  w  przypadku,  gdy  ponownie  zaistnieje  konieczność  obsadzenia  tego  samego stanowiska).
 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (12,98KB)
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.docx (12,36KB)