Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym

Uwaga!!!
Informujemy, że mimo iż minął termin składania ofert na wolne stanowisko pracy w Dziale Naukowym, to rozstrzygnięcie naboru nastąpi dopiero po odwołaniu decyzji władz państwowych, podjętych w związku z rozprzestrzenianiem się w kraju koronawirusa SARS-COV-2, znacząco ograniczających funkcjonowanie placówek kulturalnych i oświatowych, w tym naszego muzeum.

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 20.02.2020 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Asystent/Adiunkt muzealny – 1 miejsce,
 • wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • miejsce pracy – Opole.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe specjalistyczne, preferowany kierunek: historia,
 • znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki, ewentualnie j. rosyjski, j. angielski,
 • adiunkt – minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach naukowych, muzealnych lub archiwach.

Wymagania dodatkowe:

 • asystent – dobrze widziane doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach naukowych, muzealnych lub archiwach,
 • dorobek naukowy,
 • dobrze widziany doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie badań nad historią II wojny światowej i jej konsekwencjami,
 • udział w pracach redakcyjnych i wydawniczych muzeum,
 • organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach naukowych: konferencjach, sesjach i seminariach organizowanych przez muzeum oraz inne placówki muzealne i instytucje naukowe,
 • popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
 • udział w organizacji działalności edukacyjnej i wystawienniczej muzeum oraz w obsłudze zwiedzających,
 • prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem działu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Warunki płacowe:

 • Płaca zasadnicza : asystent – 2650 zł brutto, adiunkt – 2700–2 800 zł brutto,
 • Dodatek martyrologiczny 20 % od płacy zasadniczej,
 • Wysługa lat pracy 1 % od płacy zasadniczej, wypłacane od 5 lat,
 • Premia do 30 % płacy zasadniczej.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 27.03.2020 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

 Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Muzeum, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Asystent/Adiunkt muzealny w Dziale Naukowym”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP muzeum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych–dalej RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, NIP: 754-24-65-897, REGON: 00027610.
 4. Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl; tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 164.Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail cmjw@cmjw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 5. Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane.
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na wskazane stanowisko na podstawie art. 221Kodeksu pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO -na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których muzeum ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (12,98KB)
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.docx (12,36KB)