Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

 

Opole: Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

 

Numer ogłoszenia: 60765 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu , ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4539216, faks 077 4539216.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmjw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dwie siedziby: w Opolu i Łambinowicach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 98.34.11.20-2, 79.71.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy, który udokumentuje wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usługi (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usłudze ochrony osób i mienia oraz monitorowania w budynku użyteczności publicznej , każda o wartości minimum 150 000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Uwaga: przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że w momencie realizacji zamówienia będzie dysponował: a) stacją monitorowania systemów alarmowych i p.poż, umożliwiającą podłączenie obiek-tów Zamawiającego; b) niezbędnymi do realizacji zamówienia środkami łączności radiowej, działającymi na paśmie wydzielonym, dopuszczonym do użycia przez właściwe instytucje; c) co najmniej dwoma zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi, przez 24h na dobę, obejmującymi swoim zasięgiem teren Opola i Łambinowic (o gwarantowanym czasie dojazdu do chronionego obiektu od momentu zgłoszenia: na terenie Opola nie dłuższym niż 10 minut, a w Łambinowicach nie dłuższym niż 25 minut (bez względu na porę dnia) od zgłoszenia) oraz zapewniającymi właściwe zabezpieczenie mienia Zamawiającego, działającymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbro-jonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że w momencie realizacji zamówienia będzie dysponował: a) minimum trzema pracownikami, w tym minimum dwoma pracującymi w systemie zmianowym wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz.1221 z późn. zm.) oraz posiadającymi pozwolenie na broń obiektową, b) jedną osobą posiadającą doświadczenie co najmniej 3 lat na stanowisku kierowniczym w ochronie, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz.1221 z późn. zm.) oraz posiadającą pozwolenie na broń obiektową, która w imieniu Wykonawcy będzie sprawować nadzór nad pracownikami ochrony
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniający przedmiotowy warunek zostanie uznany Wykonawca, który posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy, b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) wystąpienia potrzeby modyfikacji zakresu świadczenia, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana tego zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, ze względu na: ­- przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej propozycji zmian, która w razie przyjęcia: obniży wydatki ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia, poprawi jakość, sprawność prac świadczonych dla Zamawiającego, bądź w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego, e) w sytuacji zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany osób wskazanych do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ oraz w umowie, f) zmiana obowiązujących stawek VAT - cena umowna może ulec zmianie, tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ceny może obejmować wyłącznie zakres usług niewykonanych i rozliczana jest na korzyść Zamawiającego. 2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej, niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac. 3. Nie stanowi zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmianą rachunku bankowego, c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 4. Zmiana umowy musi spełniać następujące warunki: a) inicjowanie zmian musi nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmian, c) zmiany powinny być zawarte w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Na zmianę zgodę muszą wyrazić obie Strony. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmjw.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Minorytów 3, 45-017 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, pokój nr 7 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 21-03-2014

 

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ- WZÓR UMOWY.pdf (77,57KB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ- WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.pdf (45,28KB)
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.doc (35,00KB)
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ- WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA.pdf (45,94KB)
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ- WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA.doc (35,00KB)
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ- WYKAZ WYKONANYCH USŁUG_DOSTAW.pdf (45,22KB)
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- WYKAZ WYKONANYCH USŁUG_DOSTAW.doc (36,00KB)
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ- INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.pdf (36,33KB)
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ- INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.doc (28,50KB)
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1.pdf (42,51KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1.doc (27,00KB)
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ- OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1.pdf (37,95KB)
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ- OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1.doc (30,00KB)
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ- Formularz oferty.pdf (45,63KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ- Formularz oferty.doc (41,50KB)
PDFZZałącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia.pdf (55,09KB)
PDFSIWZ - usługa ochrony 2014- 21.03.2014 r.pdf (149,62KB)
PDFWYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.pdf (49,43KB)
PDFMODYFIKACJA - Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia.pdf (55,34KB)
PDFMODYFIKACJA TREŚCI ZAŁ. NR 1 DO SIWZ.pdf (29,16KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona.pdf (840,61KB)