Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - St. referent/Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

Uwaga!!!
W związku z wprowadzenia stanu wyjątkowego zmienia się termin składania ofert na stanowisko St.referent/Specjalista ds. administracyjnych z 31.03.2020 r. na 17.04.2020 r. Pozostałe wymagania obowiązują bez zmian.

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 6.03.2020 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • st. referent /specjalista ds. administracyjnych
 • wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • miejsce pracy – Opole.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • specjalista, co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie techniczne,
 • doświadczenie w pracy w obszarze zamówień publicznych,
 • doświadczenie w obszarze realizacji zadań finansowanych z różnych źródeł,
 • dobra znajomość obsługi programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • realizacja zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie, we współpracy z radcą prawnym, projektów umów cywilno-prawnych, na potrzeby zadań realizowanych przez Muzeum,
 • załatwianie bieżących spraw związanych z działalnością administracyjno-gospodarczą Muzeum,
 • udział w realizacji oraz sprawozdawczości zadań finansowanych z różnych źródeł,
 • uczestniczenie w realizacji inwestycji i remontów obiektów i pomieszczeń Muzeum.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje (jeśli takie posiada),
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Warunki płacowe:

 • Płaca zasadnicza – st. referent – 2 600 zł brutto, specjalista – 2 700 zł brutto,
 • Dodatek martyrologiczny 20 % od płacy zasadniczej,
 • Wysługa lat pracy 1 % od płacy zasadniczej, wypłacane od 5 lat,
 • Premia uznaniowa zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 31.03.2020 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  ul. Minorytów 3
  45-017 Opole

 Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Muzeum, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – St. referent/Specjalista ds. administracyjnych”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP muzeum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych–dalej RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, NIP: 754-24-65-897, REGON: 00027610.
 4. Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl; tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 164.Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail cmjw@cmjw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 5. Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane.
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na wskazane stanowisko na podstawie art. 221Kodeksu pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO -na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których muzeum ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx (12,98KB)
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.docx (12,36KB)