Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

                                                                                                      

Znak sprawy: 26.3.2014                                                                       

Nr ogłoszenia BZP: 60765 – 2014 z dn. 21.03.2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w związku z uchyleniem się wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – firmy EKOTRADE Sp. z o. o. ., 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4 – od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia oraz braku przesłanek do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1, Zamawiający zdecydował o zastosowaniu w niniejszym postępowaniu art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert jest oferta Konsorcjum: Agencja Ochrony Osób, Mienia i Konwojowania „PULS” s.c., 45-072 Opole, ul. Reymonta 37/6, „VIP – GUARD Security” sp. z o.o., 45-368 Opole, ul. Ozimska 55/5. MR SYSTEM Marek Lipowski, 04-692 Warszawa, ul. Ułanów Krechowieckich 10.

Cena ryczałtowa brutto wybranej oferty wynosi: 204 229,20 zł.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 71,53 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert wg kryteriów podanych w SIWZ, tj. cena 100%, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.
W związku z powyższym Komisja proponuje podpisanie umowy na realizację zamówienia
z ww. Wykonawcą.

                 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ, w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 18-04-2014