Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Opole: Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

 
Numer ogłoszenia: 91003 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60765 – 2014 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4539216, faks 077 4539216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dwie siedziby: w Opolu i Łambinowicach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 98.34.11.20-2, 79.71.10.00-1.

 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Agencja Ochrony Osób, Mienia i Konwojowania PULS s.c., VIP-GUARD Security sp. z o.o., MR SYSTEM Marek Lipowski, Reymonta 37/6, 45-072 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275120,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 204229,20

Oferta z najniższą ceną: 146095,34 / Oferta z najwyższą ceną: 244163,86

Waluta: PLN.

  

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 28-04-2014