Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - księgowy

 

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU    

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWY -  pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne.                                                                                 

2) profil: rachunkowość i finanse

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenia zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności:

w biurach rachunkowych i podatkowych.

2) doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach:

w instytucjach kultury, a w szczególności w muzeach.

3) Dobra znajomość obsługi programów komputerowych, pożądana znajomość obsługi programu Symfonia, programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excell.                    

4) Umiejętność obsługi kopiarki, drukarki oraz skanera.                                            

5) Umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                                                                      

1)  Zadania główne:

Co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i podatków, a w szczególności:

 • ujmowanie w ewidencji księgowej dokumentów na podstawie Zakładowego Planu Kont, m. in. faktur, rachunków, deklaracji PFRON, wynagrodzeń, wyciągów bankowych, delegacji, zaliczek, raportów kasowych, not księgowych, różnego rodzaju zestawień itp.,
 • samodzielne przygotowywanie deklaracji VAT, VAT-UE, 
 • bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych,
 • znajomość aplikacji biurowych MS Office oraz programów księgowych,
 • znajomość programu Symfonia,
 • prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS,
 • uzgadnianie kont księgi głównej i pomocniczej z częstotliwością miesięczną,
 • kontrola ewidencji, obrotów i sald przychodów i kosztów,
 • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
 • kontrola płatności należności i zobowiązań, w tym naliczanie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami
  i przygotowanie planu amortyzacji.
 • prowadzenie ewidencji pozabilansowej wyposażenia, wartości niematerialnych
  i prawnych, wydatków strukturalnych i programów.

 

2) Zadania okresowe

Rozliczanie inwentaryzacji, obejmuje czynności dotyczące zgromadzenia dokumentów (arkuszy spisowych, protokołów z uzgodnień i porównań danych, protokołów komisji inwentaryzacyjnej dotyczących ustalenia różnic) i ich weryfikację, przyjęcie wyjaśnień osób materialnie odpowiedzialnych, wycenę składników majątku objętych spisem z natury oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych wraz z ich ewidencją w księgach rachunkowych.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),

2) kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) referencje,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15.02.2014 r. godz. 15:00 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,  ul. Minorytów  3,  45-017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Księgowy”

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole,  ul. Minorytów 3 oraz na stronie www.cmjw.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 453-78-72.

Uwaga:                                                                                                                           

     Warunki płacowe:                                                                                                                                  
1) wynagrodzenie zasadnicze  1700,00 zł brutto.                                            

     Dodatki:                                                                                                                                                  
1) martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,                                             
2) premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,                               

3) wysługa lat. 

 

 

 

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 09-01-2014