Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - kierowca samochodu osobowego

 
   

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU    

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWCA -  pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie: zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kat. B                                                                           

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenia zawodowe min. 2 lata,

2) umiejętność drobnych napraw związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej,

3) umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                                                                      

Kierowanie samochodem służbowym, wykonywanie innych czynności podczas przerwy w kierowaniu samochodem tj.: przeprowadzanie drobnych napraw w budynku muzeum związanych z należytym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej, wykonywanie prac gospodarczych, konserwacja urządzeń technicznych na terenie budynku i posesji muzeum.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),

2) kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.01.2014 r. godz. 15:00 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,  ul. Minorytów  3,  45-017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierowca”

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole,  ul. Minorytów 3 oraz na stronie www.cmjw.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 453-78-72.

 

Uwaga:                                                                                                                           

     Warunki płacowe:   
1)
wynagrodzenie zasadnicze  1500,00 zł brutto.   

                                         

     Dodatki: 
1) martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,                                             

2) premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,                               

3) wysługa lat. 

 

 

 

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 09-01-2014