Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-03-12.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Dominik Marcinkowski, d.marcinkowski@cmjw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 573 785 910 lub 77 453 78 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Prośba powinna zawierać:

  • nazwę strony internetowej,
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie wybranego do udostępnienia elementu,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmówienia przez instytucję realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący ma prawo złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-017 Opole, Minorytów 3
Tel.: +48774537872
Faks: +48774537872
E-mail:
Strona internetowa: www.cmjw.pl

Dostępność architektoniczna

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych dysponuje dwa budynkami:
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ul. Minorytów 3, Opole
Wejście do obiektu Muzeum usytuowane jest na parterze i nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz, obiekt wyposażony jest w podnośnik hydrauliczny, który umożliwia przemieszczanie się osób niepełnosprawnych z parteru do sal ekspozycyjnych na wyższym parterze i w piwnicy, gdzie również znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku galerii Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Na wprost placu przed Muzeum znajduje się droga publiczna, gdzie wydzielone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ul. Muzealna 4, Łambinowice
Budynek główny Muzeum w Łambinowicach nie jest obecnie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W 2019 r. w budynku Muzeum rozpoczęła się przebudowa obiektu, która zakłada dostosowanie go do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową (toalety na niepełnosprawnych oraz podnośnik hydrauliczny umożliwiający przemieszczanie się do sali wystawowej usytuowanej na I piętrze budynku). Prace aktualnie są w fazie realizacji.

Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W sali wystawowej Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie Muzeum nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, jednakże istnieje możliwość zaparkowania tam samochodu.

Natomiast odrębny budynek Muzeum, tzw. Wartownia, w którym znajduje się wystawa stała, jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście do obiektu jest na poziomie parteru. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W sali wystawowej nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Wartowni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych prowadzi jedną aplikację mobilną:

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.