Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - asystent muzealny


CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU        

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE EDUKACJI I WYSTAW – pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, pedagogika, kulturoznawstwo,

2)      biegła znajomość języka niemieckiego, ewentualnie języka angielskiego.           

2. Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenia zawodowe w zakresie pracy w instytucjach kultury lub oświaty,

2)    umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, w tym szczególnie w zakresie pracy z młodzieżą, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                                                            

Prowadzenie działalności edukacyjno-wystawienniczej w Muzeum oraz w innych instytucjach kultury, a także oświaty (w tym m.in. prowadzenie lekcji i warsztatów, organizacja otwarć wystaw stałych i czasowych, konkursów, sesji i konferencji itp.), upowszechnianie tematyki związanej z Muzeum w środkach masowego przekazu, obsługa przewodnicka zwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach (także w soboty, niedziele i święta, gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających).

4. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z p.zm.),

2)      kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),

3)      kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 5.09.2014 r., godz. 15:00 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45–017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE EDUKACJI I WYSTAW”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole, ul. Minorytów 3 oraz na stronie http://www.cmjw.biuletyn.info.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Uwaga:                                                                                                                           

Warunki płacowe:                                                                                                               
– wynagrodzenie zasadnicze: 1650 zł brutto                                                                                                                                                               

Dodatki:

1)      martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,  

2)      premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,    

3)      wysługa lat. 

  
informacje wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 12.08.2014