Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - asystent muzealny

 

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU        

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE ZBIORÓW I KONSERWACJI w Łambinowicach – pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, muzealnictwo, archiwistyka, konserwacja i  restauracja dzieł sztuki,

2)      znajomość języka niemieckiego, ewentualnie języka angielskiego,

      3)    praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),

      4)   samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,

      5)      umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,

6)  łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

      7)  dyspozycyjność.        

2. Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych lub archiwach,

2)    umiejętność obsługi  programów do inwentaryzacji zbiorów typu: Mona lub Musnet,

3)  umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

            1)      opracowywanie zbiorów muzealnych,

            2)      prowadzenie inwentarzy muzealnych,

3)      prowadzenie kwerend,

4)      podejmowanie prac naukowych,

5)      prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia,

6)      prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,

7)      prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

8)      popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,

9)      prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem działu,

        10)  obsługa przewodnicka zwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach (także w soboty,     niedziele i święta, gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających).

4. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z p.zm.),

2)      kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),

3)      kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 7.11.2014 r., godz.15:00 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45–017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE ZBIORÓW I KONSERWACJI”.

Decyduje data wpłynięcia aplikacji do Muzeum, a nie data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole, ul. Minorytów 3 oraz na stronie http://www.cmjw.biuletyn.info.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Uwaga:       

Warunki płacowe:

– wynagrodzenie zasadnicze: 1 600,00 zł brutto                                                                                                                     

Dodatki:

1)      martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,  

2)      premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,    

3)      wysługa lat. 

 

informacje wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 21.10.2014