Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pojazdu elektrycznego wolnobieżnego Melex N.Car 378

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
na dostawę pojazdu elektrycznego wolnobieżnego Melex N.Car 378 (bez homologacji)
dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana*

 1. Zamawiający: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ul. Minorytów 3, 45–017 Opole
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu elektrycznego wolnobieżnego Melex N.CAR 378 pasażerskiego bez homologacji dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych o parametrach i wyposażeniu określonym poniżej:
  1. Pojazd pasażerski 378 N Car, Typ 8-osobowy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2020;
  2. Silnik 5,0kW AC prądu przemiennego, napęd 48V;
  3. Kolor karoserii RAL 9007;
  4. Siedzenia czarne;
  5. Akumulatory 6V 260 Ah – 8 sztuk, prostownik pokładowy 48V;
  6. Pełna instalacja oświetleniowa;
  7. Tylne lampy LED;
  8. Hamulce hydrauliczne – tarczowe przód, bębnowe tył;
  9. Zawieszenie przednie wielowahaczowe;
  10. Zintegrowany zespół wskaźników (wskaźnik rozładowania akumulatorów, prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik motogodzin);
  11. 2 – punktowe pasy bezpieczeństwa;
  12. Koła 165 R13;
  13. Przekładnia 20:1;
  14. Daszek nad całą długością pojazdu;
  15. Szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem;
  16. Zamykany schowek pod pulpitem;
  17. Rama galwanizowana;
  18. Podłogi ze stali nierdzewnej;
  19. Gniazdo 12V;
  20. Przełącznik żółw/królik;
  21. Wyposażenie dodatkowe:
   1. Pokrowiec przeciwdeszczowy;
   2. Przedni zderzak rurowy;
   3. Gumowe chlapacze na przednie koła;
   4. System uzupełniania wody w akumulatorach;
   5. Trójkąt ostrzegawczy przymocowany z tyłu pojazdu;
 3. Wymagania Zamawiającego:
  1. okres gwarancji: 24 m-ce,
  2. warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia należycie wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego na podstawie podpisanego przez obie Strony  protokołu odbioru,
  3. termin związania ofertą: 30 dni.
 4. Miejsce dostawy pojazdu: Łambinowice, ul. Muzealna 4;
 5. W cenę pojazdu należy wliczyć koszty przeglądu gwarancyjnego po 12 miesiącach;
 6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena;
 7. Termin wykonania zamówienia: do 18 grudnia 2020 r.
 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak/nie
 9. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, w jednej z poniższych form:
  1. osobiście w siedzibie: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45–017 Opole, I piętro,
   lub
  2. przesłać na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45–017 Opole,
   lub
  3. przesłać elektronicznie na adres e.przybylska@cmjw.pl
   w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2020 roku do godz. 11:00.
 10. Do oferty należy załączyć: opis oferowanego przedmiotu zamówienia (nazwa producenta i model).
 11. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela: Ewa Przybylska – Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego w CMJW, adres email e.przybylska@cmjw.pl tel.: 77 453 78 72
 12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z art. 13 RODO
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu, przy ul. Minorytów 3.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres cmjw@cmjw.pl lub telefonując pod numer: 77 453 78 72
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
  5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
  6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu.
  7. Każdy udostępniający dane osobowe posiada prawo:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • do sprostowania swoich danych osobowych,
   • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

PDFZaproszenie do składania ofert_melex.pdf (253,34KB)
DOCXZał nr 1 do zaproszenia_formularz_oferty_melex.docx (21,04KB)
DOCZał nr 2 do zaproszenia_projekt_umowy_melex.doc (84,00KB)
PDFZmiana postanowien projektu umowy.pdf (212,94KB)
PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (38,06KB)