Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania władz publicznych

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Dyrektor kieruje muzeum przy pomocy Zastępcy dyrektora.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio powoływani i odwoływani przez niego kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych.

W kierowaniu instytucją Dyrektor stosuje różne formy przekazywania zadań do realizacji, w szczególności: 

   akty prawne w formie zarządzeń wewnętrznych i okólników,

   pisemne lub ustne polecenia indywidualne przekazywane kierownikom bądź podległym im pracownikom,

   polecenia przekazywane wszystkim zatrudnionym w formie ustaleń dokonywanych podczas posiedzeń,
     narad, zebrań załogowych spotkań itp.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum (organ nadzorujący i wspierający Muzeum), której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.

Kadencja Rady trwa 4 lata, siedzibą jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Na czele Rady stoją: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.

Uchwały Rady zapadają większością głosów.

Za realizację uchwał są odpowiedzialni Przewodniczący i Sekretarz Rady oraz Dyrektor Muzeum.

Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2012, poz. 987) oraz § 10 Statutu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, a także Regulaminu Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

 

informację wytworzył: Violetta Rezler-Wasielewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 22.04.2014


 

Metryczka
  • opublikowano:
    12-08-2003 15:15
    przez: Roman Ciasnocha
  • zmodyfikowano:
    22-04-2014 11:28
    przez: Elżbieta Krajewska
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl