Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

1. Muzeum realizuje zadania w oparciu o roczne plany pracy, które są częścią planów wieloletnich.

2. Poszczególne komórki organizacyjne i samodzielni pracownicy Muzeum wykonują zadania w oparciu o roczne plany pracy Muzeum, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Muzeum.

3. Kierownicy, koordynator sekcjioraz samodzielni pracownicy odpowiadają za realizację zadań wynikających z planów – każdy w zakresie swoich kompetencji – i zobowiązani są do dokonywania półrocznej i rocznej oceny ich wykonania.

4. Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum uprawniony jest dyrektor.

5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum uprawniony jest dyrektor.

6. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

7. Zastępca dyrektora, kierownicy i koordynator sekcji uprawnieni są do podpisywania pism i korespondencji:

1) informacyjnych, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,

2) nieposiadających charakteru decyzji,

3) wynikających z zarządzeń, poleceń i decyzji dyrektora.

8. Dyrektor może upoważnić innego pracownika do podpisywania pism i korespondencji, o których mowa w ust. 7.

9. Pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

10. Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, zaś o pracy poszczególnych komórek – ich kierownikom, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem.

11. Dyrektor może upoważnić innego pracownika Muzeum do udzielania informacji, o których mowa w ust. 10.

12. Postępowanie w sprawach tajnych i poufnych normują właściwe przepisy.

13.Odrębne zarządzenia Dyrektora regulują w szczególności:

 • zasady obiegu dokumentów i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych,
 • zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
 • zasady udzielania przez Muzeum zamówień publicznych, zasady gospodarowania zasobami magazynowymi, zasady korzystania z urządzeń technicznych i środków transportu, zasady korzystania z pokojów gościnnych,
 • zakres i warunki bezpieczeństwa zbiorów muzealnych oraz mienia Muzeum,
 • zasady udostępniania Muzeum dla zwiedzających,
 • procedury postępowania z zabytkami ruchomymi,
 • zasady przejmowania i ewidencjonowania dóbr kultury.
Metryczka
 • opublikowano:
  12-08-2003 15:22
  przez: Roman Ciasnocha
 • zmodyfikowano:
  17-04-2020 10:50
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 2710
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl