Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne

2002 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu

 

Kontrola przestrzegania prawa
pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy

21.05 – 23.05.2002 r.

2

Archiwum Państwowe w Opolu

Kontrola problemowa archiwum zakładowego

28.08.2002 r.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola finansowa

1. Realizacji planu wydatków

2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

3. Gospodarka kasowa

4. Przestrzeganie realizacji procedur, o których mowa w art. 35 a ust. 2 pkt. 1 Ustawy z 26.11.1998 o finansach publicznych

19.09 – 15.10.2002 r.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wydatkowanie dotacji celowej w wysokości 15 tys. przyznane na organizację międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Losy jeńców wojennych różnych narodowości po zakończeniu II wojny światowej” i wydanie materiałów pokonferencyjnych.

10.12 –11.12.2002 r.

 

2003 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Archiwum Państwowe w Opolu

Kontrola archiwum zakładowego

11.12.2003 r.

 

2004 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Archiwum Państwowe w Opolu

Kontrola archiwum zakładowego

29.10.2004 r.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola realizacji programu pt. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” zgodnie z porozumieniem nr 11 z 25.09.2004 r.

31.12.2004 r.

 

2005 r

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

Kontrola składek, zasiłków, kapitału początkowego

21.04 –10.05.2005 r.

2

 Archiwum Państwowe w Opolu

Kontrola archiwum zakładowego

09.05.2005 r.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Kontrola realizacji zadania pt. konserwacja archiwaliów i zbioru muzealiów CMJW w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe, priorytet rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych” –Porozumienie 4090/JST/2005/DDN z 16.11.2005 r.

2. Kontrola realizacji zadania pt. „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury” w ramach programu operacyjnego JST- Mecenat-Interwencje-Porozumienie nr 2710, 2722, 2727/JST/2005 17 VIII 2005 r.

30.12.2005 r.

 

2006 r. 

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Archiwum Państwowe w Opolu

Kontrola archiwum zakładowego

10.02.2006 r.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Realizacja przychodów i kosztów

2. Kontrola finansowa w jednostce zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych

3. Rozliczenie dotacji na zadania inwestycyjne

20.02 –17.03.2006 r.

3

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Kontrola stażysty i sporządzenie notatki służbowej

25.08. 2006 r.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola realizacji zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006.

14.12.2006 r.

 

2007 r.

W roku 2007 nie przeprowadzono żadnej kontroli

 

2008 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej

11.02 – 29.02.2008 r.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Funkcjonowanie procedur kontroli wewnętrznej

2. Prawidłowość zlecania i rozliczania umów-zleceń

3. Prawidłowość stosowania procedury zamówień publicznych

 

19.02 – 07.03.2008 r.

3

Archiwum Państwowe w Opolu

Archiwum zakładowe, prowadzenie ewidencji

25.03.2008 r.

4

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Prawidłowość realizacji zadań statutowych:

1. Funkcjonowanie i działalność Rady Muzeum i Kolegium Doradczego

2. Działalność upowszechnieniowa, popularyzacyjna i edukacyjna

3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków

4. Wykonywanie kontroli wewnętrznych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym

9.06 – 30.06.2008 r.

5

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola zbiórki publicznej

13.10 – 31.10.2008 r.

6

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Opole

Ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

30.10.2008 r.

 

 2009 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola Problemowa
1) Rzeczowe aktywa trwałe
2) Rozrachunki w zakresie zobowiązań

16.02 – 16.03.2009 r.

2

Archiwum Państwowe w Opolu

Kontrola archiwum zakładowego

 

19.10.2009 r.

3

I Urząd Skarbowy w Opolu

Kontrola zwrotu podatku VAT

20.10.2009r. 

07.12.2009 r.

 

2010 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych

- Struktura i celowość kosztów

26.01 – 17.02.2010 r.

2

Archiwum Państwowe w Opolu

Kontrola  problemowa archiwum zakładowego w zakresie stanu uporządkowania akt kat. A przekazywanych do Archiwum Państwowego w Opolu

09.04.2010 r.

3

ZUS oddział w Opolu

Prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych

10.06 – 29.06.2010 r.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- Sprawdzanie  wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej

- Prawidłowość  realizacji zadań statutowych

30.08 – 15.10.2010 r.

5

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola wniosku o płatność operacji realizowanych w ramach PROW 2007-2013

15.10.2010 r.

6

UMWO Departament PROW

Kontrola wniosku o płatność operacji realizowanych w ramach PROW 2007-2013

20.10.2010 r.

7

KM PSP Opole

Kontrola obiektu POP WZE. P. POŻ

22.11 – 23.11.2010 r.

 

2011 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Zawieranie ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw i usług
2. Rozrachunki z tytułu zobowiązań

07.03.2011 r.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Audytu

Ustanowienie mechanizmów kontroli zarządczej w Samorządzie Województwa Opolskiego (czynności audytowi na miejscu) 

05.04.2011 r.

3

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Audytu

Kontrola Operacji „Z dziejów obozów w Lamsdorf\Łambinowicach – wydanie i promocja zeszytu poświęconego historii obozów w Lamsdorf\Łambinowicach” w ramach PROW 2004-2013 - Etap Ex-Post 

12.10.2011 r.

2012 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Struktura i celowość kosztów
2. Rozrachunki w zakresie należności

01.01-29.02.2012 r.

2 Archiwum Państwowe
w Opolu
1. Kontrola archiwum zakładowego
23.11.2012 r.
3

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Kultury, Sportu i Turystyki

 

1. Kontrola problemowa za okres styczeń - wrzesień 2012 r.
23.10-23.11.2012 r.

2013 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki

 

21.01-22.02.2013 r.

 2014 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Temat kontroli

Termin kontroli

1

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola operacji „Poznajemy historię poprzez unikatową kolekcję - filatelistyka w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambniowicach-Opolu”

05.02.2014 r.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ewidencja, struktura i celowość poniesionych kosztów, z wyłączeniem kosztów dot. wynagrodzeń pracowników

18.02-11.03.2014 r.

 

Uwaga – informacja o kontrolach jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in.
w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
a także ze względu na prywatność lub tajemnicę przedsiębiorcy.

  

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 22.04.2014