Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Asystent w Dziale Edukacji i Wystaw

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 30.11.2023 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • Asystent muzealny – 1 miejsce,
 • wymiar czasu pracy: pół etatu,
 • miejsce pracy – Łambinowice.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (licencjackie / magisterskie),
 • znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki lub angielski.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach kultury lub oświaty,
 • preferowane kierunki wykształcenia: historia, muzealnictwo, pedagogika, politologia,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie i obsługa sklepu muzealnego (w tym: sprzedaż usług, publikacji i innych materiałów muzealnych, a także prowadzenie ich sprzedaży wysyłkowej),
 • pełnienie funkcji osoby pierwszego kontaktu wobec przychodzących do Muzeum,
 • udział w działaniach edukacyjnych, wystawienniczych i popularyzatorskich Muzeum (w tym m.in. prowadzenie lekcji i warsztatów, organizacja otwarć wystaw stałych i czasowych, konkursów, sesji i konferencji itp.),
 • udział w pracach biurowych,
 • pełnienie dyżurów w soboty, niedziele i święta, gdy Muzeum jest otwarte dla zwiedzających,
 • obsługa przewodnicka zwiedzających w Muzeum i Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach (w tym także w soboty, niedziele i święta, gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • formularz dla osoby ubiegającej się o stanowisko związane z kontaktem z dziećmi,
 • kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, potwierdzające wymagane doświadczenie,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki płacowe:

 • wynagrodzenie: 2 478 zł brutto pół etatu (w tym płaca zasadnicza oraz 20% dodatek martyrologiczny),
 • wysługa lat,
 • premia regulaminowa zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 18.12.2023 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
  • złożyć osobiście, przesłać lub nadać w formie papierowej na adres:
   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
   ul. Minorytów 3
   45-017 Opole
  • przesłać w formie elektronicznej lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), albo pocztą elektroniczną na adres
 • z tytułem„Nabór na wolne stanowisko Asystent w Dziale Edukacji i Wystaw”

Dodatkowe informacje:

 • Oferta pracy nadana w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, uznawana jest za ofertę złożoną w terminie,
 • W przypadku składania oferty za pośrednictwem ePUAP-u, dokumenty winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i przesłane w formie skanów. Kandydat dopuszczony do udziału w naborze jest zobowiązany dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie należy stosować w nazwach plików załączanych do wiadomości e-mail znaków, które mogą skutkować zablokowaniem załącznika,
 • Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • Szczegółowe zasady naboru są udostępnione wszystkim uczestnikom naboru na stronie BIP w zakładce „Ogłoszenia”,
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453-78-72.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Przekazanie przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych w celu realizacji procesów rekrutacyjnych,
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole. Dane kontaktowe administratora danych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne będą pod adresem www.cmjw.pl w zakładce „RODO”. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem cmjw@cmjw.pl,
 • Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o Pani/Pana zgodę w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych będzie stanowić przyczynę odmowy wykorzystania Państwa aplikacji w prowadzonych działaniach rekrutacyjnych,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których muzeum ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) od złożenia dokumentów lub w momencie cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pani/Pana dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności dostawcom aplikacji, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, hostingowe, pomoc prawną,
 • Dane osoby wybranej do zatrudnienia w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania mogą być publikowane w BIP administratora danych,
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Załączniki  

DOCXformularz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-stanowisko.docx (15,50KB)
DOCXkwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.docx (14,79KB)
DOCXoswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych.docx (12,63KB)