Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem (https://ezamowienia.gov.pl).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-34a4393b-e841-11ee-a01e-f641a8763d5f

Na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni link do strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-34a4393b-e841-11ee-a01e-f641a8763d5f

BIP Zamawiającego:

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html

Etap składania ofert:

Termin składania ofert: 05.04.2024 r. godz. 11:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 05.04.2024 r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 11.04.2024 r. godz. 11:00

Termin otwarcia złożonych ofert: 11.04.2024 r. godz. 12:00

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2024/BZP 00258236/01 z dnia 25.03.2024 r.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,35MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert-zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami CMJW.doc.pdf (231,33KB)
PDF2024_BZP 00270144_01.pdf (34,76KB)
PDFZmiana treści SWZ.pdf (627,59KB)
DOCXZMIANA-zał-2-do-SWZ-formularz oferty.docx (21,86KB)
DOCXOpis przedmiotu zamówienia CMJW - zał-1-do-SWZ.docx (82,10KB)
DOCXSWZ zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami CMJW - 25.03.2024 r.docx (97,54KB)
DOCXzał-2-do-SWZ-formularz oferty.docx (39,21KB)
DOCXzał-3-do-SWZ-oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodlega.docx (26,19KB)
DOCXzał-nr-10-do-SWZ-oświadczenie o aktualności informacji.docx (22,74KB)
DOCXzał-nr-4-do-SWZ-oświadczenie o przesłankach wykluczenia z postepowania.docx (25,94KB)
DOCXzał-nr-5-do-SWZ-oświadczenie-art-117-ust-4.docx (22,69KB)
DOCXzał-nr-6-do-SWZ-wykaz dostaw.docx (27,73KB)
DOCXzał-nr-7-do-SWZ-grupa kapitalowa.docx (23,26KB)
DOCzał-nr-8-do-SWZ-projekt umowy.doc (206,50KB)
DOCXzał-nr-9-do-SWZ-zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx (21,38KB)