Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowym

Ogłoszenie:

 • oferta pracy – z dnia 6.05.2024 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 • specjalista ds. księgowości – 1 miejsce,
 • wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze pracy,
 • miejsce pracy – Opole.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe - ekonomiczne,
 • znajomość przepisów: podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość obsługi programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i podatków:
  • wykształcenie średnie min. 6 lat, wykształcenie wyższe min. 4 lata,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość specyfiki finansowo-księgowej instytucji kultury,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac,
 • znajomość obsługi programu Płatnik,
 • znajomość obsługi programu Prestiż,
 • referencje.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych na podstawie Zakładowego Planu Kont w ujęciu bilansowym i pozabilansowym,
 • uzgadnianie kont księgi głównej i pomocniczej na bieżąco,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kontrolowanie ewidencji, obrotów i sald kont,
 • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
 • kontrolowanie płatności należności i zobowiązań,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków instytucji kultury,
 • naliczanie odsetek za zwłokę,
 • rozliczanie pod względem finansowym projektów.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, potwierdzające wymagane doświadczenie,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki płacowe:

 • wynagrodzenie od 5 652 zł brutto (w tym płaca zasadnicza oraz 20% dodatek martyrologiczny),
 • wysługa lat,
 • premia regulaminowa zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 20.05.2024 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
  • złożyć osobiście, przesłać lub nadać w formie papierowej na adres:
   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
   ul. Minorytów 3
   45-017 Opole
  • przesłać w formie elektronicznej lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), albo pocztą elektroniczną na adres
 • z tytułem„Nabór na wolne stanowisko: specjalista ds. księgowości w Dziale Finansowym”.

Dodatkowe informacje:

 • Oferta pracy nadana w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, uznawana jest za ofertę złożoną w terminie,
 • W przypadku składania oferty za pośrednictwem ePUAP-u, dokumenty winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i przesłane w formie skanów. Kandydat dopuszczony do udziału w naborze jest zobowiązany dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie należy stosować w nazwach plików załączanych do wiadomości e-mail znaków, które mogą skutkować zablokowaniem załącznika,
 • Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • Szczegółowe zasady naboru są udostępnione wszystkim uczestnikom naboru na stronie BIP w zakładce „Ogłoszenia”,
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453-78-72.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

 1. Administratorem przekazywanych w Państwa aplikacji danych osobowych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul Minorytów 3, 45-017 Opole. Dane kontaktowe, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem www.cmjw.pl w zakładce ‘RODO’.
 2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@cmjw.pl.
 3. Dane przekazane w Państwa zgłoszeniu będą przetwarzane:
  • w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych i przygotowania do zawarcia umowy (art. 6.1.b. RODO);
  • w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu Pracy (art. 6.1.c. RODO);
  • dodatkowe dane przekazane przez Państwa dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych na podstawie Państwa zgody do momentu jej wycofania (art. 6.1.a. RODO). Mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których muzeum ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym czasie nieodebrane dokumenty zostaną usunięte. Dane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania będą przetwarzane w protokole z przeprowadzonego naboru w celu udokumentowania prowadzonego procesu oraz w celach archiwalnych. W przypadku podjęcia zatrudnienia dane będą przetwarzane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, hostingowe, obsługę prawną. Imię i nazwisko wybranego kandydata może być również ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej oraz opublikowane w BIP prowadzonym przez Administratora.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych wymaganych przepisami prawa pracy jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i zawarcie umowy.

Załączniki  

DOCXformularz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-stanowisko.docx (15,50KB)
DOCXkwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.docx (14,79KB)
DOCXoswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych.docx (12,63KB)