Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - asystent muzealny

    

 CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU

     OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  

asystent muzealny w Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 

  (nazwa stanowiska pracy)

  

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: archiwistyka, historia, głównie ze specjalnością archiwalną,

2) doświadczenie zawodowe w zakresie prac archiwalnych min. 1 rok,

3) sprawna obsługa biurowych programów komputerowych oraz wysoka umiejętność przyuczenia do używanych w pracy muzeum programów i baz danych.

  

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość języka niemieckiego, minimum  na poziomie średniozaawansowanym,

2) umiejętność odczytywania rękopisów, także neografii gotyckiej,

3) samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

  

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie prac archiwalnych w zasobie przechowywanym w muzeum: porządkowanie dokumentacji, inwentaryzacja, opracowywanie oraz udostępnianie,

2) digitalizacja i udział w organizacji konserwacji zasobu archiwalnego muzeum,

3) przeprowadzanie kwerend dla instytucji i osób prywatnych,

4) tworzenie cyfrowych baz danych na podstawie zasobu archiwalnego,

5) gromadzenie, inwentaryzacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

6) uczestnictwo w działalności wystawienniczej, edukacyjnej, naukowej muzeum i w obsłudze zwiedzających.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z p.zm.),

2) kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) referencje,

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17 lipca 2015 r. godz. 15.00 na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko asystenta muzealnego w Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole, ul. Minorytów 3 oraz na stronie www.cmjw.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4537872.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

 

Uwaga:

Warunki płacowe:

wynagrodzenie zasadnicze: 1650,00 zł brutto

Dodatki:

1) martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

2) premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,

3) wysługa lat.

 

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 30-06-2015