Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta pracy - księgowy

 

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU    

 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  KSIĘGOWY -  pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: ekonomiczne,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości, płac i podatków,
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych, w szczególności Symfonia Finanse i Księgowość, Prestiż Kadry i Płace, programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego, m.in. kopiarki, drukarki, skanera.
 • umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji.  

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 •  znajomość przepisów: podatkowych, płacowych i ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie list płac dla pracowników, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków, dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie list innych wypłat na rzecz pracowników oraz osób fizycznych nie będących pracownikami Muzeum,
 • naliczanie i rozliczanie obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, 
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników w ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników, w tym do celów emerytalno-rentowych (Rp-7), 
 • prowadzenie gospodarki kasowej,
 • znajomość aplikacji biurowych MS Office oraz programów księgowych,
 • ujmowanie w ewidencji księgowej dokumentów na podstawie Zakładowego Planu Kont, m. in. faktur, rachunków, deklaracji PFRON, wynagrodzeń, wyciągów bankowych, delegacji, zaliczek, raportów kasowych, not księgowych, różnego rodzaju zestawień itp.,
 • uzgadnianie kont księgi głównej i pomocniczej z częstotliwością miesięczną,
 • kontrola ewidencji, obrotów i sald przychodów i kosztów,
 • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
 • kontrola płatności należności i zobowiązań, 
 • naliczanie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności,  
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami i przygotowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji pozabilansowej wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków strukturalnych, projektów itp.

4.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),

2) kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) referencje,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17 lipca 2015 r. godz. 15.00 na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Księgowy”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole,  ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP Muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 453-78-72.

Uwaga:                                                                                                                           

Warunki płacowe:

- wynagrodzenie zasadnicze  1700,00 zł brutto.                                            

Dodatki:                                                                                                                                                  

- martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
- premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania, 
- wysługa lat. 

 

informację wytworzył: Elżbieta Krajewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 02-07-2015

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-06-2015
  przez: Andrzej Kern
 • opublikowano:
  01-06-2015 14:04
  przez: Elżbieta Krajewska
 • zmodyfikowano:
  30-03-2020 09:09
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  odwiedzin: 1186
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl