Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Dyrektor kieruje muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywania stosunku pracy z zastępcą dyrektora muzeum, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.

Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy:

1)       ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej,

2)       ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3)       przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów
rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

4)        nadzór nad działalnością wydawniczą Muzeum,

5)        wydawanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i wytycznych,

6)        wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,

7)    racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

8)       zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji, wynikających ze stosunku pracy,

9)        stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

10)    udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa Opolskiego,

11)  udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,

12)  dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe spośród pracowników Muzeum oraz wyznaczyć ich koordynatora.

Dyrektorem CMJW w Łambinowicach-Opolu jest dr Violetta Rezler-Wasielewska

 Do zakresu działań zastępcy dyrektora należy: 

1)        opracowywanie  - wspólnie z dyrektorem – długofalowych programów i rocznych planów pracy muzeum,

2)    nadzór nad pracą Działu Naukowego, Działu Edukacji i Wystaw, Archiwum oraz Działu Zbiorów i Konserwacji,

3)        koordynacja pracy działów merytorycznych z pozostałymi komórkami,

4)        systematyczna kontrola stopnia realizacji zadań przez działy merytoryczne i ich ocena,

5)        reprezentowanie muzeum na zewnątrz z upoważnienia dyrektora oraz zastępowanie go w czasie
jego nieobecności we wszystkich sprawach związanych ze statutową działalnością muzeum.

Zastępcą dyrektora CMJW w Łambinowicach-Opolu jest dr Renata Kobylarz-Buła

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych, w zakresie należącym do ich właściwości, należy w szczególności:

1)     planowanie, inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych, merytorycznych i promocyjnych,
zapewniających najskuteczniejszą realizację przypisanych zadań,

2)    wzajemna współpraca,

3)    udział w działalności wydawniczej Muzeum,

4)    współdziałanie z różnymi urzędami, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych,

5)    sprawowanie opieki merytorycznej nad wolontariuszami,

6)    podejmowanie i organizowanie niezbędnych przedsięwzięć służących ochronie mienia Muzeum,

7)        obowiązek zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,

8)        stosowanie się do obowiązujących zarządzeń dyrektora Muzeum.

Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy działów lub koordynator sekcji, którzy kierują ich działalnością i są za nią odpowiedzialni przed Dyrektorem.


Kierownik Działu Finansowego pełni jednocześnie funkcję Głównego Księgowego Muzeum.

 

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego jest kierownikiem administracyjnym Muzeum.

 

Do zadań kierowników i koordynatora sekcji  w zakresie działalności podległych im działów i sekcji, należy w szczególności:

1)        opracowywanie planów, strategii, analiz bieżących i długoterminowych oraz ich wdrażanie i czuwanie nad realizacją,

2)    przygotowywanie sprawozdań, raportów z realizacji planów i strategii,

3)    analiza ryzyk planowanych i realizowanych zadańoraz podejmowanie działąń zaradczych w celu ich minimalizacji,

4)     ustalenie najskuteczniejszych środków działania, form i metod pracy oraz ich wdrażanie,

5)        nadzór nad pracą podległych pracowników, w tym:

a)  organizowanie pracy oraz jej kontrola i ocena w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów,
b)  prowadzenie dokumentacji, związanej z pracą komórki organizacyjnej, 
c)  kontrola dyscypliny pracy,
d)  sporządzanie zakresów czynności,
e)  udzielanie porad i instruktażu,
f)  aktywizowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

6)       sprawowanie kontroli wewnętrznej,

7)     załatwianie spraw pracowniczych działów, takich jak.:

a)  wnioskowanie w sprawie przyjmowania, awansowania, zwalniania, premiowania i nagradzania,
b)  opiniowanie wniosków pracowników w sprawach urlopowych,

8)   współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi,

9)   uczestnictwo w pracach kolegium doradczego i zespołach problemowych, 

10)  wykonywanie oraz czuwanie nad właściwym wykonywaniem zarządzeń dyrektora Muzeum.

Szczegółowy zakres pracy poszczególnych komórek organizacyjnych jest określony w rozdziale III Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Funkcje kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych pełnią:

1)        dr Piotr Stanek – Dział Naukowy,

2)        mgr Dorota Musiał –  Dział Edukacji i Wystaw,

3)        mgr Iwona Biegun – Archiwum,

4)        mgr Beata Madej – Dział Zbiorów i Konserwacji,

5)        mgr Czesława Szpaczyńska – Dział Finansowy,

6)        Elżbieta Krajewska – Dział Administracyjno-Gospodarczego,

7)    mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska – Sekcja Komunikacji i Wizerunku.

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, która nadzoruje i kontroluje działalność Muzeum.

Do zadań Rady należy:

1)        nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego statutowych obowiązków,

2)        ocena działalności Muzeum przeprowadzana co najmniej raz w roku,

3)        zatwierdzanie przedłożonego przez Dyrektora rocznego planu pracy Muzeum, a także rocznego sprawozdania
z działalności Muzeum.

Rada składa się z 14 osób. Są to:

1)        Witold Daniłowicz

2)        Aleksander Iszczuk

3)        Czesław Kantorczyk

4)        Tomasz Karpiński

5)        Marek Kawa

6)        Danuta Kisielewicz

7)        Krzysztof Krupa

8)        Krystyna Macek-Kamińska

9)        Rajmund Miller

10)     Stanisław Senft

11)     Adam Siwek

12)    Iwona Solisz

13)    Piotr Tarnowski

14)  Czesław Wawrzyniak

 informację wytworzył: Violetta Rezler-Wasielewska
za treść odpowiada: Elżbieta Krajewska
data wytworzenia: 25.05.2015