Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - główny księgowy

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU        

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013 r. poz. 885 z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.) następujące niezbędne wymagania:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

U osoby ubiegającej się o stanowisko głównego księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:

1) doświadczenie zawodowe: na stanowisku głównego księgowego 3 lat na lub 5 lat w pionie księgowości,

2) dobra znajomość zasad księgowości i dyscypliny finansów publicznych,

3) wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,

4) znajomość zasad finansowania zadań instytucji kultury,

5) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

6) predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, gotowość

do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,

7) cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu

zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność

korzystania z przepisów prawa.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Muzeum,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Muzeum,

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych,

5) przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków,

6) sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, wykonywanie analiz,

7) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

8) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku Muzeum,

9) prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, kontrola wydatków związanych z przetargami, remontami,

10) naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazywanie naliczonych odpisów oraz prawidłowe potrącanie i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

11) dokonywanie kontroli umów cywilnoprawnych i ich realizacja,

12) sporządzanie list płac,

13) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,

14) przygotowywanie i rozliczanie projektów unijnych i innych dotacji,

15) opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację pracy w Muzeum, w tym Zasady (polityka) rachunkowości,

16) naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń terminowych i ich przekazywanie,

17) obsługa programów: Office, Płatnik, Symfonia finanse-księgowość, Prestiż kadry-płace, sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną dokumentacji, sprawozdań GUS i innych,

18) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

19) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów

wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.),

2) kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) referencje,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25.09.2015 r. godz. 15:00 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,  ul. Minorytów  3,  45-017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Główny księgowy”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole,  ul. Minorytów 3 oraz na stronie www.cmjw.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 453-78-72.

Uwaga:                                                                                                                                

Warunki płacowe:

1) wynagrodzenie zasadnicze 2 500 zł brutto.                                            

Dodatki:

1) dodatek martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 45 % wynagrodzenia zasadniczego,

3) wysługa lat.

 

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (30,00KB)