Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne

2024 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
6.06.2022
Temat kontroli:  
Zapewnienie ochrony danych osobowych w jednostkach podległych UMWO.


2022 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
28.06.2022 - 5.07.2022
Temat kontroli:  
Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
24.01.2022 - 22.02.2022
Temat kontroli:  
1. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.
2. Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych.


Jednostka kontrolująca:
ZUS Oddział w Opolu
Termin kontroli:
3.01.2022 - 14.01.2022
Temat kontroli:  
Kontrole płatnika składek przez inspektorów kontroli ZUS.


2021 r.


Jednostka kontrolująca:
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Opolu
Termin kontroli:
3.12.2021 - 31.12.2021
Temat kontroli:  
Proces pozyskiwania zabytków.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
5.11.2021 - 10.01.2022
Temat kontroli:  
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
2.07.2021
Temat kontroli:  
Kontrola archiwum zakładowego.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
10.03.2021 - 2.04.2021
Temat kontroli:  
1. Realizacja planu wydatków w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur z wyłączeniem wydatków dot. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki.


2020 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
9.03.2020 - 29.05.2020
Temat kontroli:  
1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 30 000 euro.


2019 r.


Jednostka kontrolująca:
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Opolu
Termin kontroli:
19.03.2019 - 25.04.2019
Temat kontroli:  
Wspólne prowadzenie instytucji kultury.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
6.02.2019 - 5.03.2019
Temat kontroli:  
1. Prawidłowość i zasady prowadzenia gospodarki kasowej.
2. Aktywa trwałe - środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.


2018 r.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
7.12.2018
Temat kontroli:  
Kontrola archiwum zakładowego


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
13.02.2018 - 09.03.2018
Temat kontroli:  
1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 30 000 euro.
2. Prawidłowość gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,


2017 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
30.01.2017 - 24.02.2017
Temat kontroli:  
1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 30 000 euro
2. Inwentaryzacja składników majątkowych


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
23.01.2017 - 24.01.2017
Temat kontroli:  
Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej zgodnej z zawartą umową nr 4/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.


2016 r.


Jednostka kontrolująca:
Narodowy Instytut Audiowizualny
Termin kontroli:
17.11.2016
Temat kontroli:  
1. Prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Zadania „Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum – edycja 2013/2014” w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet „Digitalizacja”
2. stosowania Katalogu Dobrych Praktyk i Standardów Digitalizacyjnych w ramach Zadania „Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum – edycja 2013/2014”
3. weryfikacji zobowiązań nałożonych na Beneficjenta na podstawie umowy nr 00255/13/NinA z dnia 30 września  2013 r. dotyczącej dofinansowania Zadania „Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum – edycja 2013/2014”, oraz zobowiązań wynikających z Regulaminu do Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytet „Digitalizacja”


Jednostka kontrolująca:
Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu
Termin kontroli:
13.05.2016, 24.06.2016, 28.06.2016
Temat kontroli:  
Kontrola z zakresu prawa pracy


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
25.01.2016 - 19.02.2016
Temat kontroli:  
1. Ewidencja, struktura i celowość poniesionych kosztów, z wyłączeniem kosztów dot. wynagrodzeń pracowników
2. Rozrachunki - zobowiązania


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
22.01.2016
Temat kontroli:  
1. Sprawdzanie prawidłowości realizacji zadania zleconego zgodnie z umową Nr KIP.403.00002.2015 z dnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego zawartej pomiędzy Miastem Opole, a Województwem Opolskim oraz Umową Nr 10/2015 na udzielenie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań zawartą w dniu 19 maja 2015 r. pomiędzy Województwem Opolskim, a Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych
2. Prowadzenie dokumentacji oraz sposobu rozliczeń zrealizowanego zadania ujętego w w/w umowie


2015 r.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
10.09.2015
Temat kontroli:  
Kontrola archiwum zakładowego


Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
Termin kontroli:
01.06.2015 - 19.06.2015
Temat kontroli:  
Kontrola płatnika składek


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
02.02.2015 - 20.02.2015
Temat kontroli:  
1. Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKT -  l.1711.4.2014 z dnia 21 marca 2014 r.
2. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, pozostałe środki trwałe


2014 r.


Jednostka kontrolująca:
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Opolu
Termin kontroli:
27.11.2014 - 27.01.2015
Temat kontroli:  
Digitalizacja dóbr kultury w Polsce


Jednostka kontrolująca:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Termin kontroli:
25.09.2014
Temat kontroli:  
Kontrola projektów ze środków Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
18.02.2014 - 11.03.2014
Temat kontroli:  
Ewidencja, struktura i celowość poniesionych kosztów, z wyłączeniem kosztów dot. wynagrodzeń pracowników


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
05.02.2014
Temat kontroli:  
Kontrola operacji „Poznajemy historię poprzez unikatową kolekcję - filatelistyka w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambniowicach-Opolu”


2013 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
21.01.2013 - 22.02.2013
Temat kontroli:  
Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki
Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki


2012 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Kultury, Sportu i Turystyki
Termin kontroli:
23.10.2012 - 23.11.2012
Temat kontroli:  
Kontrola problemowa za okres styczeń - wrzesień 2012 r.    


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
23.11.2012
Temat kontroli:  
Kontrola archiwum zakładowego  


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
01.01.2012 - 29.02.2012
Temat kontroli:  
1. Struktura i celowość kosztów
2. Rozrachunki w zakresie należności


2011 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
12.10.2011
Temat kontroli:  
Kontrola Operacji „Z dziejów obozów w Lamsdorf\Łambinowicach – wydanie i promocja zeszytu poświęconego historii obozów w Lamsdorf\Łambinowicach” w ramach PROW 2004-2013 - Etap Ex-Post


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
05.04.2011
Temat kontroli:  
Ustanowienie mechanizmów kontroli zarządczej w Samorządzie Województwa Opolskiego (czynności audytowi na miejscu)


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
07.03.2011
Temat kontroli:  
1. Zawieranie ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw i usług
2. Rozrachunki z tytułu zobowiązań


2010 r.


Jednostka kontrolująca:
KM PSP Opole
Termin kontroli:
22.11.2010 - 23.11.2010
Temat kontroli:  
Kontrola obiektu POP WZE. P. POŻ


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
20.10.2010
Temat kontroli:  
Kontrola wniosku o płatność operacji realizowanych w ramach PROW 2007-2013


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
15.10.2010
Temat kontroli:  
Kontrola wniosku o płatność operacji realizowanych w ramach PROW 2007-2013


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
30.08.2010 - 15.10.2010
Temat kontroli: 
1. Sprawdzanie  wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej
2. Prawidłowość  realizacji zadań statutowych


Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
Termin kontroli:
10.06.2010 - 29.06.2010
Temat kontroli: 
Prawidłowość i rzetelność wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
09.04.2010
Temat kontroli: 
Kontrola  problemowa archiwum zakładowego w zakresie stanu uporządkowania akt kat. A przekazywanych do Archiwum Państwowego w Opolu


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
26.01.2010 - 17.02.2010
Temat kontroli:
1. Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych
2. Struktura i celowość kosztów


2009 r.


Jednostka kontrolująca:
I Urząd Skarbowy w Opolu
Termin kontroli:
07.12.2009
Temat kontroli:  
Kontrola zwrotu podatku VAT


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
19.10.2009
Temat kontroli:  
Kontrola archiwum zakładowego


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
16.02.2009 - 16.03.2009
Temat kontroli:  
Kontrola Problemowa
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Rozrachunki w zakresie zobowiązań


2008 r.


Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
Termin kontroli:
30.10.2008
Temat kontroli:  
Ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
13.10.2008 - 31.10.2008
Temat kontroli:  
Kontrola zbiórki publicznej


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
9.06.2008 - 30.06.2008
Temat kontroli: 
Prawidłowość realizacji zadań statutowych:
1. Funkcjonowanie i działalność Rady Muzeum i Kolegium Doradczego
2. Działalność upowszechnieniowa, popularyzacyjna i edukacyjna
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków
4. Wykonywanie kontroli wewnętrznych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
25.03.2008
Temat kontroli: 
Archiwum zakładowe, prowadzenie ewidencji


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
11.02.2008 - 29.02.2008
Temat kontroli:
Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej


2007 r.


W roku 2007 nie przeprowadzono żadnej kontroli


2006 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
14.12.2006
Temat kontroli:  
Kontrola realizacji zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006


Jednostka kontrolująca:
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Termin kontroli:
25.08. 2006
Temat kontroli:  
Kontrola stażysty i sporządzenie notatki służbowej


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
20.02.2006 - 17.03.2006
Temat kontroli: 
1. Realizacja przychodów i kosztów
2. Kontrola finansowa w jednostce zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych
3. Rozliczenie dotacji na zadania inwestycyjne


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
10.02.2006
Temat kontroli: 
Kontrola archiwum zakładowego


2005 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
30.12.2005
Temat kontroli: 
1. Kontrola realizacji zadania pt. konserwacja archiwaliów i zbioru muzealiów CMJW w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe, priorytet rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych” –Porozumienie 4090/JST/2005/DDN z 16.11.2005 r.
2. Kontrola realizacji zadania pt. „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury” w ramach programu operacyjnego JST- Mecenat-Interwencje-Porozumienie nr 2710, 2722, 2727/JST/2005 17 VIII 2005 r.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
09.05.2005
Temat kontroli: 
Kontrola archiwum zakładowego


Jednostka kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
Termin kontroli:
21.04.2005 - 10.05.2005
Temat kontroli: 
Kontrola składek, zasiłków, kapitału początkowego


2004 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
31.12.2004
Temat kontroli: 
Kontrola realizacji programu pt. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” zgodnie z porozumieniem nr 11 z 25.09.2004 r.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
29.10.2004
Temat kontroli: 
Kontrola archiwum zakładowego


2003 r.


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
11.12.2003
Temat kontroli: 
Kontrola archiwum zakładowego


2002 r.


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
10.12.2002 - 11.12.2002
Temat kontroli: 
Wydatkowanie dotacji celowej w wysokości 15 tys. przyznane na organizację międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Losy jeńców wojennych różnych narodowości po zakończeniu II wojny światowej” i wydanie materiałów pokonferencyjnych


Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:
19.09.2002 - 15.10.2002
Temat kontroli:
Kontrola finansowa
1. Realizacji planu wydatków
2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
3. Gospodarka kasowa
4. Przestrzeganie realizacji procedur, o których mowa w art. 35 a ust. 2 pkt. 1 Ustawy z 26.11.1998 o finansach publicznych


Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli:
28.08.2002
Temat kontroli:
Kontrola problemowa archiwum zakładowego


Jednostka kontrolująca:
Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu
Termin kontroli:
21.05.2002 - 23.05.2002
Temat kontroli:
Kontrola przestrzegania prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy