Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 • ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • wywieszenia informacji w siedzibie CMJW, w miejscu ogólnie dostępnym,
 • na wniosek osoby żądającej ( dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej ).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
 • zakres żądanej informacji,
 • sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w siedzibie CMJW, kserokopia, pliki komputerowe),
 • rodzaj nośnika (np.: papier, dyskietka 3,5; CD-ROM),
 • forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie CMJW powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje CMJW nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zakańcza się.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek żądającego CMJW poniesienie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępniania informacji oraz zakończenie postępowania o udostępnienie informacji w sprawach związanych z kierowaniem zakładem następują w drodze decyzji Dyrektora CMJW.

Pobierz:

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryczka
 • wytworzono:
  13-08-2003
  przez: Elżbieta Krajewska
 • opublikowano:
  29-09-2015 10:27
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  29-09-2015 10:33
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 2249
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl