Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut CMJW

W uzgodnieniu:
Minister Kultury

 
Załącznik do uchwały Nr XXIII/202/2004
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 lipca 2004 r.

 

S T A T U T
CENTRALNEGO MUZEUM JEŃCÓW WOJENNCH
W ŁAMBINOWICACH – OPOLU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu , zwane dalej „Muzeum”, działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110 , poz.721 z późn.zm.)

3) postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Opolskie.

2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni – Zarząd Województwa Opolskiego.

 

§ 3

1. Muzeum wpisane jest do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

2. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i jest uprawnione do używania nazwy „muzeum rejestrowane”.

 

§ 4

Siedzibą Muzeum są Łambinowice i Opole, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku „Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”.

 

II. CELE I ZADANIA MUZEUM

§ 6

Celem Muzeum jest działalność określona w art.1 ust.1 ustawy o muzeach.

 

§ 7

Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowanie i udostępnianie dowodów, zbiorów i materiałów dotyczących zbrodni popełnionych na polskich jeńcach wojennych i jeńcach innych narodowości w latach 1939-1945, systemu hitlerowskich i stalinowskich obozów dla polskich jeńców wojennych w Europie oraz jeńców innych narodowości osadzonych w hitlerowskich i stalinowskich obozach jenieckich na terytorium Polski, form walki i życia obozowego, losów polskich jeńców wojennych i osób internowanych, a także historii Obozu Pracy w Łambinowicach w okresie od 1945-1946.

Muzeum w szczególności:

1) gromadzi eksponaty i materiały dokumentacyjne drogą zakupów, przydziałów, darowizn i zapisów oraz przez przyjmowanie depozytów i pozyskiwanie eksponatów w wyniku badań terenowych,

2) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,

3) prowadzi archiwum akt obozowych,

4) organizuje i prowadzi badania naukowe w zakresie swego działania,

5) organizuje wystawy stałe i czasowe,

6) przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,

7) publikuje katalogi, przewodniki wystaw, albumy, foldery a także prace naukowe i popularnonaukowe,

8) prowadzi działalność kulturalno-oświatową,

9) udziela pomocy merytorycznej stowarzyszeniom i instytucjom kulturalno-oświatowym z zakresu swego działania,

10) współdziała z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach, a także z byłymi jeńcami wojennymi i ich rodzinami.

 

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

§ 8

1. Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora należy do dyrektora Muzeum, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.

 

§ 9

1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

8) zawieranie i rozwiązywanie umów pracy z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,

9) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

10) udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa.

 

§ 10

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego,

2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art.11 ustawy o muzeach,

3. Rada Muzeum składa się z 15 osób.

 

IV. KOLEGIUM DORADCZE

§ 11

1. W Muzeum działa, utworzone przez Dyrektora, kolegium doradcze składające się z 6 osób.

2. Kolegium wybiera przewodniczącego ze swojego grona.

3. Kolegium wybiera spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego, w miarę potrzeby sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz nadzoruje obsługę kancelaryjną kolegium. W razie nie powołania sekretarza zadania te wykonuje zastępca przewodniczącego.

 

§ 12

1. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu członków kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwał decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3. Protokoły z posiedzeń kolegium wraz z uchwałami przekazywane są dyrektorowi Muzeum.

4. Obsługę techniczno-biurową kolegium zapewnia Muzeum.

 

V. ORGANIZACJA MUZEUM

§ 13

W skład Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Naukowo-Badawczy,

2) Dział Oświatowo-Wystawienniczy,

3) Dział Dokumentacji i Biblioteka,

4) Dział Zbiorów i Konserwacji,

5) Dział Finansowo-Księgowy,

6) Dział Administracyjny.

 

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

 

VI. MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

§ 15

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

 

§ 16

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 17

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Województwa Opolskiego, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 18

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób - dyrektora i zastępcy dyrektora lub osób przez nich upoważnionych.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


 

UCHWAŁA NR XXXII/404/2013
Sejmiku  Województwa Opolskiego
z dnia  27 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013r. poz. 596), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012r. poz. 987), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje :

 

§ 1

W statucie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/123/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu wraz ze zmianami dokonanymi na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVIII/209/2001 z dnia 25 kwietnia 2001r., Nr XXIII/202/2004 z dnia 27 lipca 2004r. wprowadza się następujące zmiany :

 

1) w § 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 2012r. poz. 987),

2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2012r. poz. 406),

3) postanowień statutu.”;

 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni - Zarząd Województwa Opolskiego.”;

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Muzeum posiada osobowość prawną.

2. Muzeum wpisane jest pod pozycją 4 do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego.

3. Muzeum wpisane jest pod pozycją 24 do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i upoważnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”.”;

 

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Siedzibą Muzeum są Łambinowice i Opole, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Muzeum może realizować swoje zadania również poza granicami kraju.”;

 

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napisem w otoku „Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.”;

 

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów, badania naukowe i popularyzacja problematyki dwóch systemów jenieckich - niemieckiego i radzieckiego w latach II wojny światowej, przede wszystkim losów polskich jeńców wojennych w tych  systemach, a także polskich żołnierzy internowanych w krajach neutralnych. Ważne miejsce w tej działalności zajmują dzieje obozów Lamsdorf i obozu pracy w Łambinowicach. Prac Muzeum nie ogranicza cezura lat 1939–1945.”;

 

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Działania Muzeum określone w § 6 obejmują:

1) gromadzenie zabytków i innych materiałów, w tym specjalistycznych publikacji,

2) inwentaryzowanie, katalogowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów,

3) przechowywanie zbiorów i zapewnienie im właściwego stanu zachowania oraz udostępnianie do celów naukowych, edukacyjnych, wystawienniczych oraz na potrzeby byłych jeńców wojennych i ich rodzin,

4) zabezpieczanie i konserwację obiektów poobozowych,

5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prezentowanie ich wyników,

6) urządzanie wystaw stałych i czasowych oraz zapewnianie zwiedzającym obsługi przewodników po Muzeum, terenach poobozowych i cmentarzach wojennych,

7) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,

8) prowadzenie działalności wydawniczej,

9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami o podobnych celach, placówkami naukowo-oświatowymi, a także z byłymi jeńcami wojennymi i ich rodzinami.

2. Zbiory Muzeum dotyczą głównie jeńców wojennych z lat II wojny światowej. Tworzą je:

1) muzealia historyczne: przedmioty osobiste, tekstylia poobozowe, obuwie, sprzęt poobozowy oraz muzealia artystyczne: malarstwo; grafika i rysunek;  rzeźba; plastyka użytkowa; numizmatyka, filatelistyka i medalierstwo; plakat artystyczny;  fotografia; projekty, modele i makiety,

2) archiwalia: akta, zbiory fotograficzne i kartograficzne, nagrania filmowe i fonograficzne oraz kopie dokumentów z innych archiwów,

3) zbiory biblioteczne.”;

 

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem” powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.

2. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora należy do Dyrektora, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.”;

 

9)  § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej,

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3) przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

4) nadzór nad działalnością wydawniczą Muzeum,

5) wydawanie zarządzeń

6) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji, wynikających ze stosunku pracy,

8) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

9) udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa Opolskiego.”;

 

10) w § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.”;

 

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.1. W Muzeum działa utworzone przez Dyrektora kolegium doradcze, składające się z co najmniej 6 osób.

2. Kolegium wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego ze swojego grona.

3. Kolegium, w miarę potrzeby, wybiera ze swojego grona sekretarza, który prowadzi dokumentację z posiedzenia Kolegium. W razie niepowołania sekretarza zadania te wykonuje zastępca przewodniczącego.”;

 

12) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład Kolegium. W przypadku równej liczby  głosów o podjęciu uchwał decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Kolegium.

3. Protokoły z posiedzenia Kolegium wraz z uchwałami przekazywane są Dyrektorowi.

4. Obsługę techniczno-biurową Kolegium zapewnia Muzeum.”;

 

13) uchyla się § 13;

 

14) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.”;

 

15) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji działalności statutowej Muzeum.”;

 

16) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”;

 

17) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje organizatora:

a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) przychody z prowadzonej działalności,

3) inne przychody, w tym m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od  środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

4) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego.”;

 

18) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§17a.1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych,

2) wynajmu pomieszczeń i sprzętu,

3) usług związanych z obsługą zwiedzających,

4) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań,

5) udostępniania zbiorów muzealnych i ich wizerunku do celów innych niż zwiedzanie.

2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności, wynikającej z zakresu działania Muzeum.”;

 

 19) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.”;

 

20) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.”

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 


Pobierz:

PDFStatut CMJW
PDFUchwała nr XXXII/404/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego

Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2015
  przez: Elżbieta Krajewska
 • opublikowano:
  01-10-2015 11:51
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  07-10-2015 12:33
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 902
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×