Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut CMJW

W uzgodnieniu:
Minister Kultury

 
Załącznik do uchwały nr XXXVI/397/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

S T A T U T
CENTRALNEGO MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, zwane dalej Muzeum, jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów tj. Województwa Opolskiego, zwanego dalej „Województwem” i Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem” na mocy umowy z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

§ 2

Muzeum działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 972 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862),

3) umowy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych,

4) postanowień statutu.

 

§ 3

1. Organizatorami Muzeum są: Województwo Opolskie oraz Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Organizatorzy Muzeum zapewniają środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, z uwzględnieniem uprawnień wynikający z umowy z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a bezpośredni Województwo, w imieniu którego działa Zarząd Województwa.

 

§ 4

1. Muzeum posiada osobowość prawną.

2. Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego pod pozycją 4/2000.

3. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem PRM/24/98 i upoważnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”.

 

§ 5

Siedzibą Muzeum jest Opole, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Muzeum może realizować swoje zadania również poza granicami kraju.

 

§ 6

Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napisem w otoku w brzmieniu: „Centralne Muzeum Jeńców Wojennych”.

 

II. CELE I ZADANIA MUZEUM

§ 7

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów, badania naukowe i popularyzacja problematyki dwóch systemów jenieckich - niemieckiego i radzieckiego w latach II wojny światowej, przede wszystkim losów polskich jeńców wojennych w tych systemach, a także polskich żołnierzy internowanych w krajach neutralnych. Ważne miejsce w tej działalności zajmują dzieje obozów jenieckich Lamsdorf i obozu pracy w Łambinowicach. Prac Muzeum nie ogranicza cezura lat 1939–1945.

§ 8

1. Działania Muzeum określone w § 7 obejmują w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków i innych materiałów, w tym specjalistycznych publikacji, pozyskiwanych w drodze zakupów, przyjmowania darowizn, zapisów, przekazów, depozytów, oraz pochodzących z badań i prac terenowych,

2) inwentaryzowanie, dokumentowanie, katalogowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów, materiałów dokumentacyjnych oraz wyników prowadzonych badań,

3) przechowywanie zbiorów i zapewnienie im właściwego stanu zachowania oraz udostępnianie do celów naukowych, edukacyjnych, wystawienniczych oraz na potrzeby byłych jeńców wojennych i ich rodzin,

4) zabezpieczanie i konserwację obiektów poobozowych,

5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prezentowanie ich wyników,

6) urządzanie wystaw stałych i czasowych oraz zapewnianie zwiedzającym obsługi przewodników po Muzeum, terenach poobozowych i cmentarzach wojennych,

7) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,

8) prowadzenie działalności wydawniczej,

9) dbanie o zachowanie historycznych walorów zabytkowych budynków i terenów, w których prowadzona jest działalność Muzeum,

10) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami o podobnych celach, placówkami naukowo-oświatowymi i kulturalnymi, a także z byłymi jeńcami wojennymi i ich rodzinami.

2. Zbiory Muzeum dotyczą głównie jeńców wojennych z lat II wojny światowej. Tworzą je w szczególności:

1) muzealia historyczne: przedmioty osobiste, tekstylia poobozowe, obuwie, sprzęt poobozowy, muzealia artystyczne: malarstwo; grafika i rysunek; rzeźba; plastyka użytkowa; numizmatyka, filatelistyka i medalierstwo; plakat artystyczny; fotografia; projekty, modele i makiety,

2) archiwalia: akta, zbiory fotograficzne i kartograficzne, nagrania filmowe i fonograficzne oraz kopie dokumentów z innych archiwów,

3) zbiory biblioteczne.

3. Dla realizacji celów statutowych Muzeum może współdziałać z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, nie posiadającymi osobowości prawnej.

 

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

§ 9

1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministrem w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

2. Umowa zawierana z Dyrektorem wymaga akceptacji Ministra.

3. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora należy do Dyrektora, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa oraz Ministra. Zakres obowiązków zastępcy określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 14.

 

§ 10

1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego działalność oraz powierzone składniki majątkowe.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej,

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

3) przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

4) nadzór nad działalnością wydawniczą Muzeum,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych,

8) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

9) udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa.

 

§ 11

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministrem. W skład Rady Muzeum zostanie powołanych 3 członków wskazanych przez Ministra.

2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 15 osób.

4. Koszty związane z działalnością Rady Muzeum są pokrywane z budżetu Muzeum.

 

IV. KOLEGIA DORADCZE

§ 12

1. W Muzeum może działać, utworzone przez Dyrektora, kolegium doradcze składające się z co najmniej 6 osób.

2. Kolegium wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego ze swojego grona.

3. Kolegium, w miarę potrzeby, wybiera ze swojego grona sekretarza, który prowadzi dokumentację z posiedzenia Kolegium. W razie niepowołania sekretarza zadania te wykonuje zastępca przewodniczącego.

4. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor.

5. Posiedzenie Kolegium zwołuje Dyrektor lub upoważniony przez niego członek Kolegium.

 

§ 13

1. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład Kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwał decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Kolegium.

3. Protokoły z posiedzenia Kolegium wraz z uchwałami przekazywane są Dyrektorowi.

4. Obsługę techniczno-biurową Kolegium zapewnia Muzeum.

 

V. ORGANIZACJA MUZEUM

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra, Zarządu Województwa oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

VI. MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

§ 15

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16

1. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymywanych od organizatorów.

2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji działalności statutowej Muzeum.

 

§ 17

1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje organizatorów:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,

2) przychody z prowadzonej działalności,

3) inne przychody, w tym m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

4) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego.

§ 18

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych,

2) wynajmu pomieszczeń i sprzętu,

3) usług związanych z obsługą zwiedzających,

4) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań,

5) udostępniania zbiorów muzealnych i ich wizerunku do celów innych niż zwiedzanie.

2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum.

 

§ 19

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum uprawniony jest Dyrektor.

2. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor bądź osoba przez niego upoważniona.

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Roczne sprawozdania finansowe Muzeum zatwierdza Zarząd Województwa.

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20

1. Połączenia, podziału i likwidacji muzeum mogą dokonać Organizatorzy na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, niniejszym statucie oraz z uwzględnieniem postanowień umowy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Województwem Opolskim z dnia 28 grudnia 2017 r.

2. Likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Czynności związane z likwidacją Muzeum podejmuje Województwo po uzgodnieniu z Ministrem.

4. W przypadku likwidacji Muzeum jego majątek trwały i obrotowy pozostaje własnością Województwa.

5. Z chwilą likwidacji Muzeum Województwo przejmuje zobowiązania i wierzytelności Muzeum.

6. W przypadku likwidacji Muzeum Województwo zobowiązuje się zabezpieczyć zbiory Muzeum.

7. Akt o likwidacji Muzeum wydaje Województwo.

8. Zmian w statucie dokonuje się w trybie jego uchwalania.


Pobierz:

PDFStatut CMJW (190,33KB)
PDFUchwała nr XXXII/404/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego (332,76KB)
PDFUchwała nr XXXVI/397/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf (238,06KB)