Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW

Regulamin udzielania zamówień publicznych
w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

 

Zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z:

– przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1870 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o finansach publicznych;

– przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą Prawo zamówień publicznych;

– przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.);

– przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459);

– aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw;

– regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących organizację i funkcjonowanie Muzeum.


§ 1
Zakres stosowania

1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do udzielania przez Muzeum zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowanych ze środków publicznych lub przy ich współudziale.

2. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.

3. Regulamin określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach zamówień publicznych.


§ 2
Słownik pojęć

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu,

2) kierownik zamawiającego – dyrektor Muzeum lub osoba upoważniona,

3) Muzeum – Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,

4) najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo oferta z najniższa ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego,

5) osoba upoważniona – osoba, która na mocy udzielonego na podstawie odrębnych regulacji upoważnienia/ pełnomocnictwa, otrzymała stosowne uprawnienia,

6) plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – plan, sporządzony w oparciu o art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych,

7) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy,

8) Regulamin – Regulamin udzielania zamówień publicznych w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu wraz z załącznikami,

9) roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego,

10) usługa – wszelkie świadczenia wykonawcy na rzecz zamawiającego na podstawie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem nie są dostawy oraz roboty budowlane,

11) usługi społeczne – usługi wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r. oraz załączniku XVII do Dyrektywy 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady,

12) ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

13) wartość szacunkowa zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez wnioskodawcę z należytą starannością, zgodnie z przepisami Regulaminu,

14) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – składany przez wnioskodawcę wniosek o rozpoczęcie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, usługi  lub roboty budowlane,

15) wnioskodawca – występujący o realizację danego zamówienia kierownik działu, koordynator sekcji, osoba na samodzielnym stanowisku lub inna wskazana przez dyrektora Muzeum, jako odpowiedzialna za realizację danego zamówienia,

16) wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

17) zamawiający – Muzeum,

18) zamówienia publiczne – umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Zamawiającym jest Muzeum jako jednostka sektora finansów publicznych posiadająca osobowość prawną, reprezentowana przez dyrektora.

2. Zamówień publicznych udziela się wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

3. Postępowanie należy przygotować i przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.

4. Czynności w ramach postępowania wykonują wyłącznie osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

5. Postępowanie jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko wówczas, gdy przepisy ustaw szczególnych tak stanowią.

6. Obowiązkiem wnioskodawcy jest dopilnowanie, by zamówienie publiczne było zrealizowane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, i w wysokości oraz terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

7. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, i w języku polskim.

 

§ 4
Zadania uczestników procesu udzielania zamówień publicznych

1. Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu ponosi w szczególności dyrektor, a także inne osoby uczestniczące w procesie zamówień publicznych w zakresie powierzonym Regulaminem lub upoważnieniem dyrektora

2. Organizacją procesu zamówień publicznych w Muzeum zajmują się:

1) dyrektor Muzeum,

2) główny księgowy,

3) radca prawny lub adwokat,

4) wnioskodawca,

5) Komisja przetargowa,

6) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

7) biegli, powoływani w przypadku przygotowania postępowania lub oceny ofert, wymagających wiadomości specjalnych.

3. W wyjątkowych przypadkach dyrektor Muzeum może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania podmiotowi specjalizującemu się w świadczeniu tego typ usług.

4. Dyrektor Muzeum:

1) sprawuje nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych, przy czym zadania w tym zakresie może powierzyć innej osobie na podstawie odrębnych regulacji,

2) podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne,

3) powołuje Komisję przetargową,

4) podejmuje decyzję w sprawie wyboru trybu postępowania,

5) zatwierdza dokumentację postępowania,

6) zawiera umowy z wybranymi wykonawcami.

5. Do obowiązków głównego księgowego należy m.in.:

1) zabezpieczenie kwot na realizację zamówień ujętych w Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok budżetowy,

2) opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,

4) zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań,

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących finansowania zobowiązań z właściwych środków,

6) przyjmowanie i zwrot wadium,

7) przyjmowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) pozostałe rozliczenia finansowe wynikające z realizacji zamówienia.

6. Do obowiązków radcy prawnego lub adwokata Muzeum w szczególności należy:

1) współdziałanie przy konstruowaniu projektów umów,

2) akceptowanie umów w sprawie o zamówienie publiczne,

3) obsługa prawna postępowań odwoławczych (odwołań, skarg sądowych),

4) opiniowanie pod względem prawnym zasadności zmian postanowień w zawartych umowach oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy,

5) w przypadkach szczególnych, opiniowanie i akceptacja dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.

7. Do zadań wnioskodawcy w szczególności należy:

1) szczegółowe określanie przedmiotu zamówienia, w tym m.in. optymalnych wymagań technicznych, eksploatacyjnych oraz innych istotnych elementów zamówienia,

2) wnioskowanie do dyrektora Muzeum o powołanie eksperta, jeżeli określenie przedmiotu zamówienia wymaga wiadomości specjalnych,

3) składanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do dyrektora Muzeum,

4) współpraca z Działem Administracyjno-Gospodarczym przy:

a) określeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszego Regulaminu,

b) ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszego Regulaminu,

c) określeniu terminu realizacji zamówienia,

d) określeniu warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz kryteriów ich oceny,

e) określeniu kryteriów oceny i wyboru ofert

f) sporządzaniu na podstawie złożonych wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z załącznikami.

 

8. Zadaniem Komisji przetargowej powoływanej przez dyrektora Muzeum jest przeprowadzenie lub przygotowanie i przeprowadzenie danego zamówienia. Organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków jej członków określa Regulamin pracy Komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Dział Administracyjno-Gospodarczy pełni funkcję doradczą w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z jej przepisami. Do jego zadań należy w szczególności:

1) sporządzenie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Muzeum na dany rok budżetowy,

2) współpraca z wnioskodawcą przy:

a) określeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszego Regulaminu,

b) ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszego Regulaminu,

c) określeniu terminu realizacji zamówienia,

d) określeniu warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz kryteriów ich oceny,

e) określeniu kryteriów oceny i wyboru ofert,

f) sporządzaniu na podstawie złożonych wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z załącznikami;

3) opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) współdziałanie przy konstruowaniu projektów umów o udzielenie zamówienia,

5) nadzorowanie zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach oraz innych informacji dotyczących prowadzonych postępowań odpowiednio:

a) w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych,

b) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeśli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,

c) stronie internetowej Muzeum,

d) tablicy ogłoszeń Muzeum;

6) weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych Muzeum.


§ 5
Planowanie i sprawozdawczość w zakresie udzielania zamówień publicznych

1. Dział Administracyjno-Gospodarczy tworzy roczne plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór Planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Plany zamieszcza się na stronie internetowej Muzeum.

3. Plany postępowań podlegają aktualizacji w ciągu roku budżetowego.

4. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, sporządzone przez Dział Administracyjno-Gospodarczy Muzeum, zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w tym zakresie, przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

 

§ 6
Procedury zamówień publicznych

1. Realizacja zamówień publicznych Muzeum wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Realizacja zamówień Muzeum na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000, odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Realizacja zamówień Muzeum innych niż wymienione w ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówieni publicznego, o którym mowa w ust. 3, następuje po zatwierdzeniu przez dyrektora Muzeum wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

5. Po nie wyrażeniu zgody przez dyrektora Muzeum na wszczęcie danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje zaniechanie realizacji zamówienia.

6. Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub niniejszego Regulaminu.

7. Postępowanie o zamówienie publiczne w zależności od trybu udzielenia zamówienia obejmuje m.in.:

1) przygotowanie postępowania, w tym złożenie odpowiedniego wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

2) przygotowanie pozostałej dokumentacji, w tym: SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do udziału w postępowaniu lub zaproszenia do składania ofert,

3) wszczęcie postępowania, publikacja ogłoszenia o zamówieniu lub przekazanie zaproszenia do udziału w postępowaniu/składania ofert,

4) przeprowadzenie postępowania, a w szczególności:

a) udostępnienie SIWZ wykonawcom (jeśli dotyczy),

b) otwarcie ofert,

c) badanie i ocena ofert,

d) wybór oferty,

e) udzielenie zamówienia tj. zawarcie umowy lub unieważnienie postępowania,

f) publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (jeśli dotyczy).


§ 7
Dokumentacja zamówień publicznych

1. Dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzi się w formie pisemnej w języku polskim.

2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rejestrowane są  w prowadzonym przez sekretariat Muzeum spisie spraw.

3. Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia zawiera w szczególności:

1) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  wraz z załącznikami (jeśli dotyczy),

2) kopię zarządzenia dyrektora Muzeum o powołaniu Komisji przetargowej, w przypadku jej powołania,

3) ogłoszenie o zamówieniu lub zaproszenie do udziału w postępowaniu/składania ofert (jeśli dotyczy),

4) SIWZ wraz z załącznikami (jeśli dotyczy),

5) oświadczenia Kierownika zamawiającego i członków Komisji przetargowej (jeśli dotyczą),

6) złożone oferty,

7) wszelkie notatki, formularze i protokoły wytworzone w toku postępowania,

8) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (jeśli dotyczy),

9) kopię umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku jej zawarcia.

4. Wszelkie dokumenty związane z udzielanymi przez Muzeum zamówieniami publicznymi, w tym plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych i sprawozdania z udzielonych zamówieniach przechowywane są w Muzeum w sposób gwarantujących ich nienaruszalność przez okres minimum 4 lat po roku, którego dotyczą.


§ 8
Umowy w sprawie zamówień publicznych

1. Do zawierania i realizacji umów w sprawach zamówień publicznych należy stosować w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte m.in. w SIWZ.

3. Umowy w sprawach zamówień publicznych o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 30 000 euro, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.

4. W zawieranych umowach w sprawie zamówienia publicznego należy umieścić zapisy zabezpieczające interesy zamawiającego, a w szczególności:

1) dokładne oznaczenie wykonawcy i adresu, z uwzględnieniem wskazania formy prawnej i podania numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub numeru KRS, określenie numeru NIP albo PESEL –  po wcześniejszej weryfikacji wskazanych danych,

2) wskazanie podstawy prawnej dokonania zamówienia publicznego lub zawarcia umowy,

3) dokładne określenie przedmiotu umowy/zamówienia publicznego, tj.: zakresu dostaw, usług lub robót budowlanych, terminu realizacji, wynagrodzenia brutto,

4) precyzyjne określenie warunków odbioru (częściowego, końcowego) oraz ścisłe powiązanie ich z warunkami płatności,

5) określenie terminu płatności liczonego od dnia doręczenia Muzeum prawidłowo wystawionego rachunku/faktury z zaznaczeniem, iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Muzeum,

6) zamieszczenie klauzuli dotyczącej ewentualnej możliwości zmian zawartej umowy,

7) wskazanie sankcji za niedotrzymanie warunków umowy z uwzględnieniem w szczególności kar umownych oraz warunków przedterminowego rozwiązania umowy z winy wykonawcy,

8) zamieszczenie klauzuli dotyczącej stosowania właściwego prawa i właściwego sądu w przypadku rozstrzygania sporów dotyczących zawartej umowy,

9) postanowienia normujące okres gwarancji lub rękojmi oraz ich zakres, jak również sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy, np. poprzez: zabezpieczenie w pieniądzu, w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, nałożenie obowiązku posiadania ubezpieczenia związanego z wykonywaną działalnością.

5. Do zawierania  umów w imieniu Muzeum uprawniony jest dyrektor Muzeum. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

6. Umowy należy sporządzać w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Treść umowy wymaga zaparafowania przez radcę prawnego lub adwokata Muzeum (na ostatniej stronie umowy wraz z pieczęcią) oraz głównego księgowego (parafa na ostatniej stronie umowy). Ponadto na pierwszej stronie umowy, pozostającej w Muzeum, celem identyfikacji osoby merytorycznie odpowiedzialnej za jej przygotowanie powinny znajdować się inicjały tej osoby.

8. Oryginał każdej umowy przechowywany jest w sekretariacie.

9. Faktury, rachunki lub inne dopuszczone odrębnymi przepisami dokumenty księgowe, wystawione przez wykonawcę do zamówień publicznych udzielanych przez Muzeum, wnioskodawca sprawdza pod względem merytorycznym (jeśli został do tego upoważniony wg odrębnych uregulowań) oraz zamieszcza na nich stosowną pieczęć wskazującą podstawę prawną dokonania danego zamówienia publicznego. Pieczęcie dostępne są w sekretariacie Muzeum.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Muzeum i osoby na samodzielnych stanowiskach.

2. Za przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez poszczególne komórki organizacyjne Muzeum
i osoby na samodzielnych stanowiskach oraz zapoznanie z jego postanowieniami podległych pracowników odpowiedzialny jest przede wszystkim dyrektor Muzeum oraz kierownicy działów, koordynator sekcji oraz osoby na samodzielnych stanowiskach.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie akty prawne regulujące zamówienia publiczne, a w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Dokumenty i wzory obowiązujące przy udzielaniu zamówień publicznych w Muzeum

1. Załącznik nr 1 – Regulamin pracy Komisji przetargowej.

2. Załącznik nr 2 – Wzór Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu na dany rok budżetowy.

3. Załącznik nr 3 – Instrukcja udzielania zamówień publicznych przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

4. Załącznik nr 4 – Instrukcja udzielania zamówień na usługi społeczne przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, o których mowa w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000 euro, wraz z załącznikami.

5. Załącznik nr 5 – Wzór Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro.


Pobierz:

PDFRegulamin udzielania zamówień publicznych w CMJW.pdf
PDFZałącznik nr 1_ Regulamin pracy Komisji przetargowej.pdf
PDFZałącznik nr 2_Wzór Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.pdf
PDFZałącznik nr 3_Instrukcja udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.pdf
PDFZałącznik nr 4_Instrukcja udzielania zamówień na usługi społeczne.pdf
PDFZałącznik nr 5_Wzór Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 tys euro.pdf