Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Opole: Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
Numer ogłoszenia: 3112 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4539216, faks 077 4539216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu (dwie siedziby: w Opolu i Łambinowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Agencja Ochrony Osób, Mienia i Konwojowania PULS sp. jawna; VIP-Guard Security sp. z o.o.; MR SYSTEM Marek Lipowski, Reymonta 37/6, 45-072 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23235,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27892,68
 • Oferta z najniższą ceną: 27892,68 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.09.2014 r. (Dz.U. z 19.09.2014 r. poz. 1240) w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, nastąpiła konieczność zmiany systemu ochrony i dostosowania ochrony fizycznej w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu do obowiązujących przepisów, co wiąże się z rozszerzeniem zakresu umowy.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2016
  przez: Elżbieta Krajewska
 • opublikowano:
  05-01-2016 18:48
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  01-04-2020 12:15
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 835
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl