Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Łambinowicach

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU        

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE ZBIORÓW I KONSERWACJI w Łambinowicach – pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, muzealnictwo, archiwistyka, konserwacja i  restauracja dzieł sztuki,
 • znajomość języka obcego, preferowany język niemiecki,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.        

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych lub archiwach,
 • umiejętność obsługi  programów do ewidencjonowania zbiorów,
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

 • opracowywanie zbiorów muzealnych,
 • prowadzenie inwentarzy muzealnych,
 • prowadzenie kwerend,
 • podejmowanie prac naukowych,
 • prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia,
 • prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,
 • prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,
 • popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
 • prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem działu,
 • obsługa przewodnicka zwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach (także w soboty, niedziele i święta, gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających).

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z p.zm.),
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 10.03.2016 r., godz.15:00 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45–017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE ZBIORÓW I KONSERWACJI”.

Decyduje data wpłynięcia aplikacji do Muzeum, a nie data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole, ul. Minorytów 3 oraz na stronie http://www.cmjw.biuletyn.info.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Uwaga:       

Warunki płacowe:
wynagrodzenie zasadnicze: 1650 zł brutto
Dodatki:
- martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,
wysługa lat. 


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2016
  przez: Elżbieta Krajewska
 • opublikowano:
  26-01-2016 20:27
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  30-03-2020 09:26
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 1456
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl