Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Asystent muzealny w Dziale Naukowym w Opolu

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU        

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE NAUKOWYM w Opolu – pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek: historia,
 • znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki, ewentualnie j. angielski,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.        

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach naukowych, muzealnych lub archiwach,
 • dobrze widziany jest doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych i dorobek naukowy,
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

 • prowadzenie badań nad historią II wojny światowej i jej konsekwencjami,
 • udział w pracach redakcyjnych i wydawniczych muzeum.
 • udział w organizacji i uczestnictwo w przedsięwzięciach naukowych: konferencjach, sesjach i seminariach organizowanych przez muzeum oraz inne placówki muzealne i instytucje naukowe.
 • popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum.
 • udział w organizacji działalności edukacyjnej i wystawienniczej muzeum oraz w obsłudze zwiedzających.
 • prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem działu.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z p.zm.),
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 10.03.2016 r., godz.15:00 pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45–017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE NAUKOWYM”.

Decyduje data wpływu aplikacji do Muzeum, a nie data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole, ul. Minorytów 3 oraz na stronie http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Uwaga:       

Warunki płacowe:

 • wynagrodzenie zasadnicze:1 600,00 – 1800,00 zł brutto                                                                                                           

Dodatki:

 • martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,  
 • premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,
 • wysługa lat. 

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (30,00KB)