Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I

Opole: Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I


Numer ogłoszenia: 113792 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4539216, faks 077 4539216.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmjw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane dotyczące przebudowy siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, przy ul. Minorytów 3, mające na celu zmianę wizerunku zewnętrznego muzeum oraz wprowadzenie zmian funkcjonolno-organizacyjnych. Elementy prac realizowanych w pierwszym etapie z podziałem ze względu na rodzaj robót to: * elementy stalowe: wykonanie nadproży, elementów żelbetowych klatki schodowej oraz szybu windy (schody nr 1, schody nr 2, schody nr 3, płyta pl2, płyta pp, ściana sw), * roboty wewnętrzne: piwnica - całość robót wszystkich branż, parter naprawy po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych, * roboty wykończeniowe: stolarka całość piwnic, stolarka parter część: Dz1, Dz2,. Dz3, D4 - 1 szt., D5 - 1 szt., D9 - 1 szt,. D12 - 1 szt, D1 - 1 szt., O 1 - 2 szt., O 2 - 2 szt., balustrady piwnic, posadzki piwnic, posadzki parteru - drobne uzupełnienia po robotach budowlanych i montażu stolarki, okładziny ścienne piwnic, malowanie piwnic i odtworzenia malowania na parterze po robotach budowlanych, 1 piętro: naprawy po wykonaniu stropu windy w zakresie posadzek uzupełnienia tynków i malowania w pomieszczeniu 2.05, izolacje i tynki w pomieszczeniach 1.12 i 1.16, wszystkie naprawy i zabudowy po przekuciach, * roboty zewnętrzne: izolacje podziemne, * instalacje elektryczne: demontaż i zabezpieczenie instalacji elektrycznej (w tym sap, swin), instalacje piwnic całość zakresu prac elektrycznych, instalacja SAP i alarmowa piwnice i drobne korekty parter, odtworzenie instalacji oświetlenia i gniazd po rozbiórkach i przekuciach, zostawienie rur w obrębie windy na parterze i 1 piętrze, okablowanie do serwerowni przeprowadzone i zostawione z naddatkiem do 2 etapu, roboty elektryczne w zakresie pomieszczenia 2.05 i przebicie się do budynku C, rozdzielnia główna i GWP, całość instalacji cctv ( całość okablowania przechodzi przez piwnice lub w rurach na elewacji pod gzymsem ), UWAGA: prace związane z instalacją SAP i SWiN musi być prowadzona w porozumieniu z zarządcą systemu firmą Atomsystem z Opola, * instalacje sanitarne: instalacja wentylacji mechanicznej całość, instalacja centralnego ogrzewania całość, instalacja wody zimnej i ciepłej całość, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, orurowanie i piony instalacji ziębniczej i skroplin całość prac w zakresie piwnic oraz zaślepione w posadzkach parteru. Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia oraz określił wymagania w tym zakresie w projekcie architektoniczno budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy i dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoja ofertę wadium: 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP Oddział Opole nr 40 1020 3668 0000 5302 0123 7502 Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Zaleca się, aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą. 5. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie trzy warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych (zwanych dalej PZP ). Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Należy złożyć oświadczenie zgodnie z SIWZ. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający zobowiązuje do złożenia oświadczenia w formie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1. poświadczenie, 2. inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej dwie roboty budowlane na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków polegających na wykonaniu remontu i przebudowy o wartości robót nie mniejszej niż 500 000 zł każda. Wzór wykazu załączono do siwz. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.
 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Należy złożyć oświadczenie zgodnie z SIWZ. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.
 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający zobowiązuje do złożenia oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: a) kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającego wymaganego prawem doświadczenia przy robotach remontowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków; b) kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz.65.). Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o tych samych kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności. Wzór oświadczenia załączono do siwz. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.
 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje do złożenia oświadczenia i opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie i posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną na kwotę 1 000 000,00 zł. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4 albo w pkt III.5. W przypadku wykazania doświadczenia lub zdolności ekonomicznej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia lub zdolności ekonomicznej, wystawione przez podmiot udostępniający. Zobowiązanie winno być złożone w oryginale. Zobowiązanie winno zawierać: - nazwę podmiotu udostępniającego, - nazwę podmiotu przyjmującego, - okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienie, - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt), - zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw), - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę (np. konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział - podwykonawstwo, oddelegowanie osób), - charakter stosunku prawnego Wykonawcy z podmiotem udostępniającym (np. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę). Wzór zobowiązania załączono do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • Cena - 95%
  • Czas trwania gwarancji na roboty budowlane i użyte materiały - 5%

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie: 1. Strony dopuszczają dokonywanie istotnych zmian w treści niniejszej umowy, w następujących okolicznościach: 1) w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3: a) jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, b) jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) jest niemożliwe z przyczyn, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, d) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający albo z przyczyn, za które ani zamawiający, ani wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; e) jest niemożliwe z powodu wystąpienia kolizji w trakcie robót z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi lub innymi obiektami o okres niezbędny na usuniecie kolizji. f) gdy zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy. 2.Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół konieczności sporządzony przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45 - 017 Opole, tel. /fax +48 77 453 78 72, 453 92 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, I piętro sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PDFOgłoszenie.pdf (84,48KB)
PDFSIWZ.pdf (400,37KB)
PDFPytania i odpowiedzi.pdf (593,00KB)
PDFUmowa.pdf (200,81KB)
PDFprzedmiar bud. CMJWe1.pdf (149,18KB)
PDFprzedmiar CMJW el. I etap.pdf (101,67KB)
PDFprzedmiar CMJW instalacje 1 etap.pdf (110,88KB)
PDF00 metryka projektu muzeum.pdf (76,33KB)
PDF00 metryka architektura DETALE muzeum.pdf (80,39KB)
PDF00 metryka architektura muzeum.pdf (82,28KB)
PDF00 opis CMJW 2015 09 30.pdf (219,03KB)
PDF00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (634,49KB)
PDF00 spis zawartości opracow CMJW 2015 09 30.pdf (55,61KB)
PDF01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA RZUT POSADZKI.pdf (381,23KB)
PDF02 RZUT PIWNIC.pdf (521,72KB)
PDF03 RZUT PARTERU.pdf (752,94KB)
PDF04 RZUT PIĘTRA.pdf (400,15KB)
PDF05 RZUT PODDASZA.pdf (454,04KB)
PDF06 RZUT DACHU.pdf (609,09KB)
PDF07 PRZEKRÓJ AA.pdf (519,67KB)
PDF08 PRZEKRÓJ BB.pdf (220,35KB)
PDF09 PRZEKRÓJ CC.pdf (166,93KB)
PDF10 ELEWACJA WSCHODNIA.pdf (267,40KB)
PDF11 ELEWACJA ZACHODNIA.pdf (284,83KB)
PDF12 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf (165,87KB)
PDF13 ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf (145,82KB)
PDF14 SCHEMAT MONTAŻU PŁYT ELEWACYJNYCH.pdf (175,32KB)
PDF15 ŁAWKA.pdf (214,54KB)
PDF16 OBUDOWA AGREGATU SPRĘŻAJĄCO-SKRAPLAJĄCEGO.pdf (289,40KB)
PDF17 RZUT PIWNIC- SCHEM POSADZKA.pdf (450,76KB)
PDF18 RZUT PARTERU - SCHEM POSADZKA.pdf (454,62KB)
PDF19 RZUT PIĘTRA - SCHEM POSADZKA.pdf (329,73KB)
PDF20 RZUT PODDASZA - SCHEM POSADZKA.pdf (398,57KB)
PDF21 RZUT PIWNIC KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (452,93KB)
PDF22 RZUT PARTERU KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (440,13KB)
PDF23 RZUT PIĘTRA KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (306,05KB)
PDF24 RZUT PODDASZA KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (400,00KB)
PDFCMJW_STWiOR.pdf (372,54KB)
PDFInf bioz CMJW.pdf (113,57KB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1.pdf (88,54KB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 2.pdf (102,58KB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf (88,00KB)
PDFOpis PW.pdf (83,59KB)
PDFrys.nr.1.pdf (416,66KB)
PDFrys.nr.10.pdf (83,40KB)
PDFrys.nr.11.pdf (87,10KB)
PDFrys.nr.12.pdf (76,64KB)
PDFrys.nr.13.pdf (81,05KB)
PDFrys.nr.14.pdf (85,34KB)
PDFrys.nr.15.pdf (29,27KB)
PDFrys.nr.16.pdf (153,03KB)
PDFrys.nr.17.pdf (238,07KB)
PDFrys.nr.18.pdf (92,05KB)
PDFrys.nr.19.pdf (59,93KB)
PDFrys.nr.2.pdf (665,94KB)
PDFrys.nr.20.pdf (181,17KB)
PDFrys.nr.21.pdf (98,63KB)
PDFrys.nr.22.pdf (81,99KB)
PDFrys.nr.3.pdf (384,90KB)
PDFrys.nr.4.pdf (295,26KB)
PDFrys.nr.5.pdf (216,27KB)
PDFrys.nr.6.pdf (78,86KB)
PDFrys.nr.7.pdf (88,40KB)
PDFrys.nr.8.pdf (59,12KB)
PDFrys.nr.9.pdf (69,99KB)
PDFMuzeum Jeńców_Specyfikacje.pdf (253,51KB)
PDFOpis wyk instalacje wewn. Muzeum.pdf (98,21KB)
PDFRys.1 Zagospodarowanie 28.10.2015.pdf (746,45KB)
PDFRys.2 Rzut piwnic - Instalacje sanitarne.pdf (1,46MB)
PDFRys.3 Rzut parteru - Instalacje sanitarne.pdf (1,42MB)
PDFRys.4 Rzut piętra - Instalacje sanitarne.pdf (1,15MB)
PDFRys.5 Rzut poddasza - Instalacje sanitarne.pdf (1,24MB)
PDFRys.6 Rzut dachu - Instalacje sanitarne.pdf (1,23MB)
PDFRys.7 Instalacje sanitarne - Inst. wody zimnej i ciepłej.pdf (259,73KB)
PDFRys.8 Instalacje sanitarne - Kanalizacja sanitarna.pdf (406,82KB)
PDFK1 - Schemat konstrukcji piwnic.pdf (340,32KB)
PDFK10 - Belki główne pod regały na I piętrze.pdf (94,24KB)
PDFK11 - Belki podłogi techicznej pod regały na I piętrze.pdf (59,59KB)
PDFK11 - Belki podłogi technicznej pod regały na I piętrze.pdf (59,63KB)
PDFK12 - Schodki podłogi technicznej pod regały na I piętrze.pdf (89,31KB)
PDFK13 - Podkonstrukcja pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji.pdf (44,67KB)
PDFK14 - F1 - fundament pod pylon.pdf (33,97KB)
PDFK15 - Belki pylonów.pdf (34,15KB)
PDFK2 - Schemat konstrukcji parteru.pdf (356,59KB)
PDFK3 - Schemat konstrukcji I piętra.pdf (338,60KB)
PDFK4 - Płyta podszybia PP.pdf (59,23KB)
PDFK5 - Ściana szybu windy SW.pdf (53,76KB)
PDFK6 - Płyta PL2.pdf (55,73KB)
PDFK7 - Schody Sch1.pdf (40,99KB)
PDFK8 - Schody Sch2, belka Bz1.pdf (65,36KB)
PDFK9 - Schody Sch3, płyta PL1.pdf (40,88KB)
PDFopis muzeum jeńców.pdf (115,29KB)