Przejdź do treści strony
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Opole: Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I
Numer ogłoszenia: 78237 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113792 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4539216, faks 077 4539216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane dotyczące przebudowy siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Ogólnobudowlane, Tom-Bud Tomasz Karaś, Lewin Brzeski, 49-340 Lewin Brzeski, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 484295,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 376606,28
 • Oferta z najniższą ceną: 376606,28 / Oferta z najwyższą ceną: 629900,00
 • Waluta: PLN .
Metryczka
 • wytworzono:
  09-06-2016
  przez: Alicja Paciorek
 • opublikowano:
  09-06-2016 14:05
  przez: Andrzej Kern
 • zmodyfikowano:
  01-04-2020 12:22
  przez: Andrzej Kern
 • podmiot udostępniający:
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
  odwiedzin: 782
Dane jednostki:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
45-017 Opole
ul. Minorytów 3
NIP: 754-24-65-897 REGON: 000276104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
strona www: www.cmjw.pl