Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Opolu

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – zarządzanie i administracja lub pokrewne,
 • minimum pięcioletnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe (w tym min. trzy lata na stanowisku związanym z zarządzaniem i administracją). 

2. Wymagania dodatkowe:

 • obsługa pakietu MS Office,
 • wiedza o zarządzaniu i administracji, w szczególności dot. instytucji kultury i prowadzenia działalności kulturalnej (także na temat Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), prawa pracy, przepisów prawa zamówień publicznych i finansów publicznych, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
 • inicjatywa i przedsiębiorczość,
 • umiejętność przygotowywania i prezentacji informacji,
 • obowiązkowość, dokładność, zaangażowanie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę muzeum: kwestie kadrowe, nadzór i koordynacja prac wolontariatu, organizacja obsługi prawnej muzeum, bezpieczeństwo informacji, sprawy zamówień publicznych i zarządzanie projektami muzeum, dbałość o infrastrukturę (konserwacje, remonty, inwentaryzacja, nadzór nad sprawami porządkowymi, bhp, ppoż.), zaopatrzenie materiałowo-biurowe, współpraca administracyjna z innymi instytucjami, organizacjami, urzędami oraz podmiotami sektora gospodarczego;
 • odpowiedzialność za rozwój muzeum: przygotowywanie i realizacja strategii organizacyjnej, kadrowej, infrastrukturalnej oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z p. zm.),
 • kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Dokumenty dodatkowe:

 • referencje i opinie

Uwaga:                                                                                                                           

Warunki płacowe: wynagrodzenie zasadnicze – 2300,00 zł brutto. Dodatki:

 • funkcyjny w wysokości do 45 % wynagrodzenia zasadniczego,
 • martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania,
 • wysługa lat. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie muzeum (w godz. 8.00–15.00) lub przesłać pocztą na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45–017 Opole w terminie do 19 sierpnia 2016 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego”.

Aplikacje, które wpłyną do muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole,  ul. Minorytów 3 (sekretariat) oraz na stronie BIP muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.


DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (30,00KB)