Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Ogłoszenie o przetargu z dn. 19.10.2016 r.

Opole: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3

Numer ogłoszenia: 326803-2016 ; data zamieszczenia: 19.10.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 27610400000, ul. ul. Minorytów  3, 45-017 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 539 216, e-mail , faks 774 539 216.

Adres strony internetowej (URL): http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: Centralne Muzeum Jeńców Wojenych w Łambinowicach-Opolu
Adres: ul. Minorytów 3, 45-017 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3
Numer referencyjny: 26.19.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót obejmuje:
1) roboty wewnętrzne: budynek A parter – całość robót wszystkich branż, parter naprawy po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych (tylko orurowanie i piony instalacji ziębniczej i skroplin), w robotach budowlanych pominąć pomieszczenia: 1.03 i 1.05.

2) budynek C parter wszystkie prace z zakresu instalacji elektrycznych, wszystkie bruzdy zaprawiane,

3) budynek C parter - w robotach budowlanych pominąć pomieszczenia 1.11; 1.12; 1.13; 1.15; 1.16.,

4) roboty wykończeniowe: pochwyty przy pomieszczeniu 1.14 i 1.04 – schody przy pomieszczeniu 1.04 i przy windzie, posadzki parteru – zgodnie z projektem za wyjątkiem: 1.03; 1.05; 1.11; 1.12.; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16,

5) stolarka: drzwi D4 do pomieszczenia 1.03, zabezpieczenie otworów w ściankach G-k windy,

6) drobne uzupełnienia po robotach budowlanych i elektrycznych,

7) okładziny ścienne, szpachlowanie: 1.01; 1.02; 1.08, malowanie za wyjątkiem: 1.03; 1.05; 1.11; 1.12.; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16, razem ze ścianami bocznymi pierwszego biegu schodów z poziomu +0,43 na poziom 1,90

8) 1 i 2 piętro: wszystkie naprawy i zabudowy po ewentualnych przekuciach, bez malowania,

9) instalacje elektryczne: demontaż i zabezpieczenie instalacji elektrycznej (w tym SAP, SWiN), parter całość zakresu prac elektrycznych, instalacja SAP i SWiN całość parter, zostawienie rur w ścianach na przyłączenie instalacji elektrycznych także SAP i SWiN z wyższych kondygnacji, okablowanie do serwerowni przeprowadzone i zostawione z naddatkiem do następnego etapu,

10) wszystkie dostarczone lampy będą lampami tymczasowymi, lampy docelowe będą zamontowane w następnym etapie prac, lampy montować tak, aby przy montażu lamp docelowych nie trzeba było wykonywać napraw tynku lub malowania.

Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy części elektrycznej Parteru CMJW:
1) wykonać dwa przepusty rurowe np. DVK75 Arot od tablicy głównej TG ponad strop parteru do przeprowadzenia wewnętrznych linii zasilających do tablic piętra, poddasza i klimatyzacji: T2A-YDY5*6,T2C-YDY5*6,T3A-YDY5*6,TKl-YDY5*10,

2) wykonać przepust rurowy np. RVS28 od sterownika ST w portierni ponad strop parteru do wentylatora dachowego DAS,

3) wykonać dwa rezerwowe przepusty rurowe np. RVS28 od centrali alarmowej i centrali sygnalizacji pożarowej ponad strop parteru w przypadku konieczności wyprowadzenia dodatkowej lub uszkodzonej linii,

4) wykonać przepust rurowy np. RVS28 od jednostki wewnętrznej klimatyzatora w pom.1.03 ponad strop parteru oraz do sterownika-regulatora przy drzwiach pom.1.03,

5) wykonać przepust rurowy np. DVK75 Arot od tablicy głównej TG w posadzce przez ścianę zewnętrzną do docelowego oświetlenia: wejścia, zewnętrznego LED i pod ławkami kablami 3*YKY3*2,5 Powyższy (pkt. 3.1 do 3.5), dodatkowy zakres prac każdy Wykonawca wycenia samodzielnie.
6) UWAGA: prace związane z instalacją SAP i SWiN muszą być prowadzone w porozumieniu z zarządcą systemu firmą Atomsystem z Opola,

7) instalacje sanitarne: orurowanie i piony instalacji ziębniczej i skroplin całość prac w zakresie parteru oraz zaślepione rury w posadzkach 1 piętra za wyjątkiem pomieszczeń: 1.03; 1.05; 1.11; 1.12.; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16. ten zakres prac każdy Wykonawca wycenia samodzielnie.

8) prace są kontynuacją robót budowlanych rozpoczętych w miesiącu czerwcu br.

9) Wykonawca, przed wbudowaniem, przedstawi do akceptacji Zamawiającego wybór materiału na posadzki i kolorystykę ścian.

10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro Projektów ARCHITOP A. Zatwarnicki z siedzibą: 46-022 Kępa k/Opola ul. Spacerowa 20, w tym: - Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, - przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ (jako element tylko pomocniczy).

Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia oraz określił wymagania w tym zakresie w projekcie architektoniczno-budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy i dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:45430000-0, 45442100-8, 45311200-2, 45311100-1

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 12/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, tj. Dz. U z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) minimum trzy osoby realizujące zamówienie w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym: a)3 pracowników budowlanych,

2) w przypadku zatrudniania przy realizacji zamówienia nowej osoby w trybie, o którym mowa w ust. 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby, w trybie, o którym mowa w ust. 1.

3) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

4) w przypadku niezapewnienia w trakcie realizacji zamówienia co najmniej trzech osób (określonych w pkt 1) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień niezatrudniania każdej z osób (3 osoby określone w pkt 1) na podstawie umowy o pracę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, z należytą starannością:
- co najmniej jedno zamówienie obejmujące robotę budowlaną, na kwotę co najmniej 80 000,00 zł brutto (wykazana robota budowlana winna obejmować remont lub przebudowę obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków) (oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ)

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia w niżej opisanej specjalności oraz mającej prawo do wykonywania tej funkcji (oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ).
- Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający kwalifikacje o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, tekst jednolity z dnia 10 września 2014 r.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga następujących dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w Punkcie VI SIWZ wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: a)wykaz wykonanych głównych robót budowlanych –– wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Główne roboty budowlane – roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o którym mowa w Punkcie VI 2.4)

a) SIWZ. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i pełnić będą funkcję kierownika budowy i kierownika robót posiadającego uprawnienia w niżej opisanej specjalności oraz mającego prawo do wykonywania tej funkcji. - Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający kwalifikacje o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, tekst jednolity z dnia 10 września 2014 r.).

c) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

  • Cena - 60%
  • Gwarancja na wykonane roboty ogólnobudowlane i użyte materiały - 40%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są w paragrafie 12 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

a) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - jest niemożliwe z powodu wystąpienia kolizji w trakcie robót z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi lub innymi obiektami o okres niezbędny na usunięcie kolizji, - wystąpienia robót nieprzewidzianych dokumentacją projektowo-kosztorysową, których wykonanie jest ściśle związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i udokumentowane protokołem konieczności podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. - Wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy.

b) Wykonania robót zamiennych w związku z przyjęciem odmiennych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w związku ze zmianami przepisów prawa. Wykonanie robót zamiennych nie skutkuje zwiększeniem wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy.

c) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi stanowiące przedmiot zamówienia pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. d) wystąpią inne, niż przewidziane powyżej, zmiany dotyczące zawartej umowy, które są korzystne dla Zamawiającego, i które nie naruszają art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 03/11/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.11.2016 r. o godzinie 11:30, I piętro pokój nr 12 (Biblioteka).

PDFSIWZ_przebudowa_Muzeum.pdf (1,03MB)
DOCXZał nr 1 do SIWZ_formularz_ofertowy.docx (56,60KB)
PDFZał nr 3 do SIWZ_STWiOR budowlana.pdf (372,54KB)
PDFZał nr 3 do SIWZ_STWiORB_instalacyjna.pdf (253,51KB)
PDFZał nr 3 STWiORB_elektryczna.pdf (72,31KB)
PDFZał nr 4 do SIWZ PRZEDMIAR_Budowlany.pdf (69,18KB)
PDFZał nr 4 do SIWZ PRZEDMIAR_Instalacyjny.pdf (98,66KB)
DOCXZał nr 5 do SIWZ_proj_umowy.docx (45,59KB)
DOCXZał nr 6 do SIWZ_oświadczenie.docx (27,20KB)
DOCXZał nr 7 do SIWZ_grupa_kapit.docx (17,40KB)
PDFK1 - Schemat konstrukcji piwnic.pdf (340,32KB)
PDFK2 - Schemat konstrukcji parteru.pdf (356,59KB)
PDFK3 - Schemat konstrukcji I piętra.pdf (338,60KB)
PDFK4 - Płyta podszybia PP.pdf (59,23KB)
PDFK5 - Ściana szybu windy SW.pdf (53,76KB)
PDFK6 - Płyta PL2.pdf (55,73KB)
PDFK7 - Schody Sch1.pdf (40,99KB)
PDFK8 - Schody Sch2, belka Bz1.pdf (65,36KB)
PDFK9 - Schody Sch3, płyta PL1.pdf (40,88KB)
PDFK10 - Belki główne pod regały na I piętrze.pdf (94,24KB)
PDFK14 - F1 - fundament pod pylon.pdf (33,97KB)
PDFK15 - Belki pylonów.pdf (34,15KB)
PDFopis muzeum jeńców.pdf (115,29KB)
PDFOpis PW.pdf (83,59KB)
PDFOpis wyk instalacje wewn. Muzeum.pdf (98,21KB)
PDFRys.1 Zagospodarowanie 28.10.2015.pdf (746,45KB)
PDFRys.2 Rzut piwnic - Instalacje sanitarne.pdf (1,46MB)
PDFRys.3 Rzut parteru - Instalacje sanitarne.pdf (1,42MB)
PDFRys.4 Rzut piętra - Instalacje sanitarne.pdf (1,15MB)
PDFRys.5 Rzut poddasza - Instalacje sanitarne.pdf (1,24MB)
PDFRys.6 Rzut dachu - Instalacje sanitarne.pdf (1,23MB)
PDFrys.nr.1.pdf (416,66KB)
PDFrys.nr.2.pdf (665,94KB)
PDFrys.nr.3.pdf (384,90KB)
PDFrys.nr.4.pdf (295,26KB)
PDFrys.nr.5.pdf (216,27KB)
PDFrys.nr.6.pdf (78,86KB)
PDFrys.nr.7.pdf (88,40KB)
PDFrys.nr.8.pdf (59,12KB)
PDFrys.nr.9.pdf (69,99KB)
PDFrys.nr.10.pdf (83,40KB)
PDFrys.nr.11.pdf (87,10KB)
PDFrys.nr.12.pdf (76,64KB)
PDFrys.nr.13.pdf (81,05KB)
PDFrys.nr.14.pdf (85,34KB)
PDFrys.nr.15.pdf (29,27KB)
PDFrys.nr.16.pdf (153,03KB)
PDFrys.nr.17.pdf (238,07KB)
PDFrys.nr.18.pdf (92,05KB)
PDFrys.nr.19.pdf (59,93KB)
PDFrys.nr.20.pdf (181,17KB)
PDFrys.nr.21.pdf (98,63KB)
PDFrys.nr.22.pdf (81,99KB)
PDFZał nr 2_00 metryka projektu muzeum.pdf (76,33KB)
PDFZał nr 2_00 metryka architektura muzeum.pdf (82,28KB)
PDFZał nr 2_00 opis CMJW 2015 09 30.pdf (219,03KB)
PDFZał nr 2_00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (634,49KB)
PDFZał nr 2_02 RZUT PIWNIC.pdf (521,72KB)
PDFZał nr 2_03 RZUT PARTERU.pdf (752,94KB)
PDFZał nr 2_05 RZUT PODDASZA.pdf (454,04KB)
PDFZał nr 2_06 RZUT DACHU.pdf (609,09KB)
PDFZał nr 2_08 PRZEKRÓJ BB.pdf (220,35KB)
PDFZał nr 2_09 PRZEKRÓJ CC.pdf (166,93KB)
PDFZał nr 2_10 ELEWACJA WSCHODNIA.pdf (267,40KB)
PDFZał nr 2_11 ELEWACJA ZACHODNIA.pdf (284,83KB)
PDFZał nr 2_12 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf (165,87KB)
PDFZał nr 2_13 ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf (145,82KB)
PDFZał nr 2_15 ŁAWKA.pdf (214,54KB)
PDFZał nr 2_17 RZUT PIWNIC- SCHEM POSADZKA.pdf (450,76KB)
PDFZał nr 2_18 RZUT PARTERU - SCHEM POSADZKA.pdf (454,62KB)
PDFZał nr 2_19 RZUT PIĘTRA - SCHEM POSADZKA.pdf (329,73KB)
PDFZał nr 2_20 RZUT PODDASZA - SCHEM POSADZKA.pdf (398,57KB)
PDFZał nr 2_21 RZUT PIWNIC KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (452,93KB)
PDFZał nr 2_22 RZUT PARTERU KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (440,13KB)
PDFZał nr 2_23 RZUT PIĘTRA KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (306,05KB)
PDFZał nr 2_24 RZUT PODDASZA KOLORYSTYK ŚCIAN.pdf (400,00KB)
PDFZał nr 2_Inf bioz CMJW.pdf (113,57KB)
PDFZał nr 2_przekrój.pdf (519,67KB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1.pdf (88,54KB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 2.pdf (102,58KB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf (88,00KB)