Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - starszy księgowy/księgowy

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU    

 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  STARSZY KSIĘGOWY/KSIĘGOWY -  pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane kierunki: ekonomiczne, specjalność: rachunkowość i finanse / Kadry i płace
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości, płac i podatków,
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych, w szczególności Symfonia Finanse i Księgowość, Prestiż Kadry i Płace, programów Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel.
   

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego, m.in. kopiarki, drukarki, skanera.
 • umiejętność organizacyjna, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji.
   

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • znajomość przepisów: podatkowych, płacowych i ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie list płac dla pracowników, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków, dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie list innych wypłat na rzecz pracowników oraz osób fizycznych nie będących pracownikami Muzeum,
 • naliczanie i rozliczanie obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, 
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników w ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników, w tym do celów emerytalno-rentowych (Rp-7), 
 • prowadzenie gospodarki kasowej,
 • znajomość aplikacji biurowych MS Office oraz programów księgowych,
 • ujmowanie w ewidencji księgowej dokumentów na podstawie Zakładowego Planu Kont, m. in. faktur, rachunków, deklaracji PFRON, wynagrodzeń, wyciągów bankowych, delegacji, zaliczek, raportów kasowych, not księgowych, różnego rodzaju zestawień itp.,
 • uzgadnianie kont księgi głównej i pomocniczej z częstotliwością miesięczną,
 • kontrola ewidencji, obrotów i sald przychodów i kosztów,
 • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
 • kontrola płatności należności i zobowiązań, 
 • naliczanie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności,  
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami i przygotowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji pozabilansowej wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, wydatków strukturalnych, projektów itp.
 • rozliczanie pod względem finansowym projektów m.in. ministerialnych i unijnych wraz z przygotowaniem sprawozdania w tym zakresie.
   

4.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),

2) kwestionariusz osobowy, według wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) referencje,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. godz. 15.00 na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-017 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Starszy Księgowy/Księgowy”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.    

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole,  ul. Minorytów 3 oraz na stronie BIP Muzeum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 453-78-72.


Uwaga:                                                                                                                           

Warunki płacowe:

- wynagrodzenie zasadnicze  2000,00 zł brutto.                                            

Dodatki:

- martyrologiczny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
- premia uznaniowa zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania, 
- wysługa lat.