Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

1. Muzeum realizuje zadania w oparciu o roczne plany pracy, które są częścią planów wieloletnich.

2. Poszczególne komórki organizacyjne i samodzielni pracownicy Muzeum wykonują zadania w oparciu o roczne plany pracy Muzeum, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Muzeum.

3. Kierownicy, koordynator sekcjioraz samodzielni pracownicy odpowiadają za realizację zadań wynikających z planów – każdy w zakresie swoich kompetencji – i zobowiązani są do dokonywania półrocznej i rocznej oceny ich wykonania.

4. Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum uprawniony jest dyrektor.

5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum uprawniony jest dyrektor.

6. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

7. Zastępca dyrektora, kierownicy i koordynator sekcji uprawnieni są do podpisywania pism i korespondencji:

1) informacyjnych, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,

2) nieposiadających charakteru decyzji,

3) wynikających z zarządzeń, poleceń i decyzji dyrektora.

8. Dyrektor może upoważnić innego pracownika do podpisywania pism i korespondencji, o których mowa w ust. 7.

9. Pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

10. Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, zaś o pracy poszczególnych komórek – ich kierownikom, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem.

11. Dyrektor może upoważnić innego pracownika Muzeum do udzielania informacji, o których mowa w ust. 10.

12. Postępowanie w sprawach tajnych i poufnych normują właściwe przepisy.

13.Odrębne zarządzenia Dyrektora regulują w szczególności:

  • zasady obiegu dokumentów i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych,
  • zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
  • zasady udzielania przez Muzeum zamówień publicznych, zasady gospodarowania zasobami magazynowymi, zasady korzystania z urządzeń technicznych i środków transportu, zasady korzystania z pokojów gościnnych,
  • zakres i warunki bezpieczeństwa zbiorów muzealnych oraz mienia Muzeum,
  • zasady udostępniania Muzeum dla zwiedzających,
  • procedury postępowania z zabytkami ruchomymi,
  • zasady przejmowania i ewidencjonowania dóbr kultury.